Řízení objednávek zboží s omezenou dobou trvanlivosti

Show simple item record

dc.contributor.author Chocholáč, Jan
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:12Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:12Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-09-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66879
dc.description.abstract Tato disertační práce se zaměřuje na problematiku řízení objednávek zboží s omezenou dobou trvanlivosti, konkrétně na běžné pečivo v maloobchodních řetězcích. Nejdříve je zpracována literární rešerše zkoumané problematiky, jež se zaměřuje na specifika logistických řetězců v potravinářském průmyslu a řízení zásob v podnicích. Hlavním obsahem disertační práce je navržení, sestavení a aplikace metodiky pro objednávání rychlezkazitelného zboží, konkrétně běžného pečiva, na úrovni maloobchodních řetězců v České republice s využitím fuzzy logiky. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject objednávání zboží cze
dc.subject logistický řetězec cze
dc.subject potravinářský průmysl cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject fuzzy logika cze
dc.subject ordering goods eng
dc.subject logistics chain eng
dc.subject food industry eng
dc.subject inventory management eng
dc.subject fuzzy logic eng
dc.title Řízení objednávek zboží s omezenou dobou trvanlivosti cze
dc.title.alternative Management of Ordering Goods with a Limited Shelf Life eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Fedorko, Gabriel
dc.contributor.referee Kampf, Rudolf
dc.contributor.referee Majerčák, Jozef
dc.date.accepted 2016-12-01
dc.description.abstract-translated This dissertation thesis focuses on the management of the ordering goods with a limited shelf life, especially common pastry in retail chains. The literary research is processed firstly, it focuses on the specifics of the logistics chains in the food industry and inventory management in companies. The main content of the dissertation thesis is to design, to create and to apply the methodology for ordering perishables goods, especially the common pastry, on the level of the retail chains in the Czech Republic using fuzzy logic. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D35455
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.identifier.stag 32157
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account