Kyberšikana jako jedna z forem sociálně patologických jevů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Velemínský, Miloš
dc.contributor.advisor Kajanová, Alena
dc.contributor.author Królová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:05Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66877
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá aktuálním tématem kyberšikany. Jedná se o novou specifickou formu šikany, která jako prostředek k obtěžování využívá informačních a komunikačních technologií. Mezi informační a komunikační technologie řadíme internetové prostředky (e-mail, sociální sítě, instant messanging, chat, blogy, webové stránky apod.) a mobilní telefony (textové zprávy, MMS, videozáznamy). Díky neustálému rozvoji těchto technologií tak dostává šikana nový rozměr. Na rozdíl od tradiční šikany face to face, nejen že kyberšikana nabízí agresorům jiné nástroje ubližování, ale také celý proces šikanování je jiný. Téměř každý den využíváme moderní technologie a proto i jejich zneužívání se stalo realitou. cze
dc.format 156
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kyberšikana cze
dc.subject informační a komunikační technologie cze
dc.subject agresor cze
dc.subject oběť cze
dc.subject prevence cze
dc.subject cyberbullying eng
dc.subject information and communication technologies eng
dc.subject aggressor eng
dc.subject victim eng
dc.subject prevention eng
dc.title Kyberšikana jako jedna z forem sociálně patologických jevů cze
dc.title.alternative Cybebullying as a form of sociopathic phenomena eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Adámková, Věra
dc.contributor.referee Radková, Libuša
dc.date.accepted 2016-11-03
dc.description.abstract-translated My doctoral thesis deals with the current topic of cyberbullying. It is a new specific form of bullying which uses information and communication technologies as a tool of harassment. Information and communication technologies include internet tools (f.e. e-mails, social networks, instant messaging, chat, blogs, other websites) and mobile phones (text messages, MMS, videos). Due to a permanent development of these technologies bullying takes on a new dimension. Compared to a traditional face to face bullying, cyberbullying offers to its aggressors not only other instruments to offend but also the whole process of bullying is different. Almost every day we use modern technologies, therefore their misusing has become a reality. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35442
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Předseda zkušební komise představil studentku a členy komise. Při představování doktorandky seznámil přítomné s jejím celkovým průběhem studia, včetně publikační aktivity. Studentka splnila všechny požadavky kladené na studenty DSP Specializace ve zdravotnictví společně akreditovaného na ZSF JU a FZS v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Pardubice (Studijní a zkušební řád UPa) a Fakulty zdravotnických studií (Směrnice děkana fakulty č.1/2013). Po představení komise a studentky přednesl hodnocení průběhu a výsledků studia doktorandky a posudek školitel prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., dr.h.c. Své stanovisko k obhajobě disertační práce vyjádřil dále vedoucí školícího pracoviště prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. Obě vyjádření jsou v písemné formě přílohou tohoto zápisu. Předseda komise vyzval studentku k přednesení tezí s hlavními dosaženými výsledky, závěry a přínosem disertační práce v délce max. 20 minut. Následovala prezentace doktorandky, která celkově seznámila komisi s teoretickým pojmem kyberšikana, významnými výzkumy v ČR a zahraničí, cíli práce, výzkumnými otázkami a hypotézami. Dále prezentovala metodiku práce (výzkum rozdělen na 2 části) a výzkumný soubor. První část výzkumu byl prováděn s žáky druhého stupně ZŠ a SŠ v okrese České Budějovice, ke sběru dat byl použit anonymní dotazník a hypotézy byly statisticky zpracovány chí-kvadrát testem. Druhá část výzkumu probíhala se školními metodiky prevence ZŠ, SŠ a řediteli a okresními metodiky prevence v Pedagogicko-psychologické poradně České Budějovice. Technikou sběru dat zde byl rozhovor prostřednictvím strukturovaného dotazníku. Tato data byla zpracována metodou obsahové analýzy. Doktorandka přítomné seznámila s výsledky obou částí výzkumu. Na závěr přednesla návrhy pro praxi a zhodnotila přínos disertační práce. Po vystoupení studentky přednesla oponentský posudek prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., za nepřítomnou paní prof. Ing. Mgr. Libuši Radkovou, Ph.D. přečetl posudek předseda komise. Oba oponentské posudky byly doporučující. Konkrétní výhrady a připomínky jsou obsaženy v přiložených oponentských posudcích. Doktorandka odpověděla na dotazy oponentů. Dále byly členy komise položeny doplňující otázky k tématu a vyjádřeny připomínky ke zpracování disertační práce. Po odpovědích studentky na položené otázky následovalo uzavřené jednání členů komise pro obhajobu disertační práce. Členy komise byla oceňována vysoká aktuálnost daného tématu, dostačující počet vrácených dotazníků a náročnost zpracování z hlediska psychologického. Naopak vytýkán byl způsob prezentace velkého množství zjištěných výsledků. Následovalo tajné hlasování členů komise pro obhajobu disertační práce. Bylo rozdáno 6 hlasovacích lístků.Výsledek hlasování: 5 hlasů - obhájila,1 hlas - neobhájila. cze
dc.identifier.stag 32110
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account