SEGMENTATION WITHIN A CAR OIL DISTRIBUTION CHAIN IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE POINT OF VIEW OF THE REQUIRED LEVEL OF MUTUAL COOPERATION BETWEEN DISTRIBUTION CHAIN LINKS

Show simple item record

dc.contributor.author Jelínková Martina
dc.contributor.author Lošťáková Hana
dc.contributor.author Hejnová Alena
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:21:05Z
dc.date.available 2016-11-14T08:21:05Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-619-7105-74-2 eng
dc.identifier.issn 2367-5659
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66758
dc.description.abstract The problems of segmentation are usually discussed particularly in relation to consumer markets. This paper focuses on the specifics of segmentation of B2B markets, and it demonstrates the significance of this segmentation for development of mutual relationships within distribution chains. The paper presents and evaluates the outcomes of a primary survey conducted within a car oil distribution chain in the Czech Republic. The survey aimed to identify the requirements imposed by garages as an important link of the car oil distribution chain on the forms and level of mutual cooperation with car oil manufacturers when serving the customers. The given research enabled subsequent segmentation of the garages on the basis of the requirements specified by them. It identified 3 segments with different requirements concerning cooperation with car oil manufacturers. The identified segments represent specific groups of market elements with different thirst for mutual interconnection within a distribution chain. Although the research was performed within the Czech Republic only, it is possible to state that we would probably encounter similar segments within a car oil distribution chain in other countries, too. Therefore, the paper provides a significant insight into the given problems and represents a proposal how to control car oil distribution channels effectively. eng
dc.format p. 1021-1028 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject segmentation of B2B markets eng
dc.subject car oil distribution channel eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject distribution channel control eng
dc.subject segmentace B2B trhů cze
dc.subject distribuční cesta autoolejů cze
dc.subject Czech Republic cze
dc.subject řízení distribučních cest cze
dc.title SEGMENTATION WITHIN A CAR OIL DISTRIBUTION CHAIN IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE POINT OF VIEW OF THE REQUIRED LEVEL OF MUTUAL COOPERATION BETWEEN DISTRIBUTION CHAIN LINKS eng
dc.title.alternative SEGMENTACE V RÁMCI DISTRIBUČNÍHO ŘETĚZCE AUTOOLEJŮ V ČR Z HLEDISKA POŽADAVKŮ NA ÚROVEŇ VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLÁNKY DISTRIBUČNÍHO ŘETĚZCE cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Klíčovým prvkem v rámci marketingového přístupu k trhu je provedení efektivní segmentace zákazníků. To je základní podmínkou cíleného marketingu umožňující poskytovat zvoleným segmentům specifickou, unikátní a jedinečnou hodnotu lépe než konkurence. Problematika segmentace je obvykle diskutována zejména v souvislosti se spotřebními trhy. Článek se zaměřuje na specifika segmentace B2B trhů, a demonstruje význam této segmentace pro rozvoj vzájemných vztahů v rámci distribučních řetězců. Článek prezentuje a hodnotí výsledky primárního výzkumu provedeného v rámci distribučního řetězce autoolejů v ČR. Cílem výzkumu bylo identifikovat požadavky autoservisů, jako významného článku v distribučním řetězci autoolejů, na formy a úroveň vzájemné spolupráce s výrobci a distributory autoolejů při obsluze zákazníků. Daný výzkum umožnil následnou segmentaci autoservisů, dle jimi specifikovaných požadavků. Byly popsány 3 segmenty s odlišnými požadavky na spolupráci s výrobci autoolejů a 2 segmenty upřednostňující různou míru a formu spolupráce s distributory autoolejů. Identifikované segmenty představují specifické skupiny tržních článků s odlišnou touhou po vzájemné provázanosti v rámci distribučního řetězce. Přestože byl výzkum proveden pouze v rámci ČR, lze tvrdit, že se s podobnými segmenty pravděpodobně setkáme v rámci distribučního řetězce autoolejů i v jiných zemích. Článek tedy poskytuje významný vhled do dané problematiky a představuje námět k tomu, jak distribuční cesty autoolejů efektivně řídit. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.5593/sgemsocial2016B23
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu eng
dc.identifier.wos 000395727000128
dc.identifier.obd 39876901


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account