COOPERATION IN VALUE NETWORKS IN AREA OF FINANCIAL FLOWS

Show simple item record

dc.contributor.author Pecinová Zuzana
dc.contributor.author Branská Lenka
dc.contributor.author Paták Michal
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:21:01Z
dc.date.available 2016-11-14T08:21:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-619-7105-74-2 eng
dc.identifier.issn 2367-5659
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66747
dc.description.abstract In networks, there are not only material and information flows among the partners, but also financial flows. The focus is primarily on the efficient management of material flows and sharing of information to achieve them, but cooperation in the management of financial flows has been given minimal attention although it can radically improve the financial situation of some or even all enterprises involved in the value network. Therefore, in 2015, a primary qualitative research was conducted in a selected company, being focused on cooperation in the value network in the financial field. The company surveyed is part of a network in which some links are in the same ownership group. This creates better conditions for the development of cooperation because it removed a significant barrier, i.e. the lack of trust among the partners and the fear of misuse of shared information. The research subject was the degree of coordination between the entities and the identification of joint activities in managing the financial current assets, specifically in the areas of financial planning, management of trade credits (accounts receivables/account payable) and cash management. The research results have shown that even though the parent company coordinates various activities of the network, it concerns financial planning only marginally. However, upon the initiative of the parent company, cash pooling is in cash management used among the partners in ownership group. The widest cooperation is in the management of receivables and payables. Terms of trade credits between partners are coordinated by the centre for the efficient operation of the whole group. Cooperation between the entities that are not interconnected in terms of property does not exceed the level of normal business relations in the joint management of financial flows. eng
dc.format p. 785-792 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Value network eng
dc.subject partnership eng
dc.subject relationship management eng
dc.subject financial flows eng
dc.subject working capital. eng
dc.subject Hodnotová síť cze
dc.subject partnerství cze
dc.subject řízení vztahů cze
dc.subject finanční toky cze
dc.subject pracovní kapitál. cze
dc.title COOPERATION IN VALUE NETWORKS IN AREA OF FINANCIAL FLOWS eng
dc.title.alternative Spolupráce v hodnotových sítích v oblasti finančních toků cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V sítích proudí mezi partnery nejen hmotné a informační, ale finanční toky. Předmětem zájmu je především efektivní řízení hmotných toků a sdílení informací pro jejich dosažení, ale spolupráci při řízení finančních toků je věnována minimální pozornost. Proto byl v roce 2015 proveden ve vybraném podniku primární kvalitativní výzkum zaměřený na spolupráci v hodnotové síti ve finanční oblasti. Zkoumaný podnik je součástí sítě, kde jsou některé články majetkově propojeny. Mezi těmito subjekty jsou vytvořeny lepší předpoklady pro rozvoj spolupráce, protože je odstraněna významná bariéra, tj. nedůvěra mezi partnery a strach ze zneužití sdílených informací. Předmětem výzkumu byla míra koordinace a společné aktivity při řízení peněžního oběžného majetku, konkrétně v oblasti finančního plánování, řízení obchodních úvěrů (pohledávek/závazků) a řízení peněžních prostředků. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že i když mateřská společnost koordinuje aktivity v síti, týká se to jen minimálně finančního plánování. Při řízení peněžních prostředků je z iniciativy mateřské společnosti mezi majetkově provázanými partnery využíván cash pooling. Nejširší spolupráce je v oblasti řízení pohledávek a závazků. Podmínky obchodních úvěrů mezi partnery jsou koordinovány centrem v zájmu efektivního fungování celého uskupení. Spolupráce mezi subjekty, které nejsou majetkově provázány, nepřekračuje v oblasti společného řízení finančních toků úroveň běžných obchodních vztahů. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000395727000098
dc.identifier.obd 39876772


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account