Improving Forecasting Accruracy through Application of Temporal Aggregation

Show simple item record

dc.contributor.author Paták Michal
dc.contributor.author Hroudná Alena
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:59Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-619-7105-74-2 eng
dc.identifier.issn 2367-5659
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66740
dc.description.abstract Hierarchical forecasting (HF) has traditionally been applied to decrease the time and financial demands of the demand planning process in the cases where the company forecasts demand for a large number of items with a large number of customers. The current surveys show that application of a suitable HF method can result in improved accuracy of demand forecasts on different levels of its cross-sectional aggregation (based on products or territory). However, the area of temporal aggregation does not enjoy sufficient attention in the literature. This paper aims to analyze the influence of the choice of an HF method on the accuracy of corporate forecasts created on different levels of temporal aggregation of the demand. A case study conducted in a manufacturing company of the food industry included time series forecasting in 23 key products of the company on 3 levels of temporal aggregation of sales (yearly, quarterly and monthly sales) using 4 fundamentally different approaches to hierarchical forecasting (bottom-up, middle-out, top-down and optimal combination methods). The forecast accuracy was evaluated through MdAPE indicator. Testing of statistical hypotheses helped to confirm whether choice of an HF method has a significant effect on a change in the monitored forecast error. The study outcomes showed that choice of an HF method affects the accuracy of corporate forecasts. However, the forecasting error was significantly decreased on all the levels of temporal aggregation only when the bottom-up method was applied. eng
dc.format p. 901-908 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject demand forecasting eng
dc.subject hierarchical forecasting eng
dc.subject temporal aggregation eng
dc.subject bottom-up eng
dc.subject optimal combination eng
dc.subject předvídání poptávky cze
dc.subject hierarchické předvídání cze
dc.subject temporální agregace cze
dc.subject bottom-up cze
dc.subject optimal combination cze
dc.title Improving Forecasting Accruracy through Application of Temporal Aggregation eng
dc.title.alternative Zvyšování přesnosti předvídání použitím temporální agregace cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Hierarchické předvídání (HF) bylo tradičně využíváno ke snižování časové i finanční náročnosti procesu předvídání poptávky v případech, kdy podnik vytvářel předpovědi poptávky pro velký počet položek u velkého počtu zákazníků. Současné výzkumy ukazují, že použitím vhodné HF metody lze docílit zvýšení přesnosti předpovědí poptávky na různých stupních její průřezové agregace (opírající se o produktovou či zákaznickou diferenciaci produktů). Oblasti temporální agregace však není v literatuře věnována dostatečná pozornost. Cílem článku bylo analyzovat vliv volby HF metody na přesnost podnikových předpovědí vytvářených na různých stupních temporální agregace poptávky. V rámci případové studie ve výrobním podniku potravinářského průmyslu byla provedena analýza časových řad u 23 klíčových produktů podniku na 3 stupních temporální agregace prodejů (roční, čtvrtletní a měsíční prodeje) při použití 4 principiálně odlišných přístupů k hierarchickému předvídání (bottom-up, middle-out, top-down a optimal combination). Přesnost předpovědí byla hodnocena ukazatelem MdAPE. Pomocí testování statistických hypotéz bylo ověřeno, zda má volba HF metody významný vliv na změnu pozorované chyby předpovědí. Výsledky studie prokázaly, že volba HF metody má dopad na přesnost podnikových předpovědí. Avšak pouze při použití metody bottom-up byla významně snížena chyba předpovědí na všech stupních temporální agregace. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu eng
dc.identifier.wos 000395727000113
dc.identifier.obd 39876751


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account