Modelling E-Government Development through the Years Using Cluster Analysis

Show simple item record

dc.contributor.author Máchová Renáta
dc.contributor.author Lněnička Martin
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:58Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 2075-9517
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66734
dc.description.abstract Every e-government development has its supporting factors and various limitations that hinder the implementation of e-government initiatives and further improvement of e-services. This paper examines and evaluates the specific challenges, trends and the progress of e-government between the years 2008 and 2014 in the European Union Member States based on the global e-government development indices. It is focused on the effects and consequences of the European recession, which started as the global financial crisis in 2007 and was followed by the European debt crisis since the end of 2009. The purpose of this research is to understand the influence of selected indicators on the development of e-government in order to uncover similarities and identify areas that were affected by the crisis a need improvement. The findings can be used to introduce more efficient measurements and benchmarking frameworks of the e-government development. The methods used are descriptive, correlation and cluster analysis. eng
dc.format p. 62-83 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government, volume 8, issue: 1 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject e-government eng
dc.subject development indices eng
dc.subject benchmarking frameworks eng
dc.subject European Union eng
dc.subject European recession eng
dc.subject cluster analysis eng
dc.subject e-government cze
dc.subject indexy rozvoje cze
dc.subject hodnotící rámce cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject evropská recese cze
dc.subject shluková analýza cze
dc.title Modelling E-Government Development through the Years Using Cluster Analysis eng
dc.title.alternative Modelování rozvoje e-governmentu v průběhu let s využitím shlukové analýzy cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Každý rozvoj e-governmentu má své podpůrné faktory a různá omezení, které brání implementaci iniciativ e-governmentu a dalšímu zlepšování elektronických služeb. Tento článek zkoumá a hodnotí konkrétní výzvy, trendy a vývoj e-governmentu v letech 2008 a 2014 v členských státech Evropské unie na základě globálních indexů rozvoje e-governmentu. Zaměřuje se na dopady a důsledky evropské recese, která začala jako globální finanční krize v roce 2007 a pokračovala evropskou dluhovou krizí od konce roku 2009. Cílem tohoto výzkumu je pochopení vlivu vybraných ukazatelů na rozvoj e-governmentu s cílem odhalit podobnosti a identifikovat oblasti, které byly ovlivněny krizí a vyžadují zlepšení. Výsledky mohou být použity k vytvoření účinnějších metrik a hodnotících rámců rozvoje e-governmentu. Použité metody jsou popisná statistika, korelační a shluková analýza. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39876724


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account