Význam znalostí v péči o orální zdraví

Show simple item record

dc.contributor.author Chrudimská Lucie
dc.contributor.author Šoukalová Kristýna
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:57Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:57Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-7395-979-1 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66730
dc.description.abstract Úvod: Orální hygiena je nedílnou součástí hygienické péče člověka, nicméně je často velmi opomíjena. Péče o orální zdraví vede k uspokojování lidských potřeb a celkové spokojenosti. Stav orálního zdraví v populaci není na žádoucí úrovni. Orální zdraví lze významně ovlivnit správnou péčí. Vhodným zdrojem informací v péči o chrup je dentální hygienistka. Cíl: • Zjistit, jaký je subjektivní pocit respondentů týkající se znalostí v oblasti péče o chrup. • Zjistit, jaká je úroveň znalostí respondentů a poukázat na to, jak je péče o chrup v holistickém pojetí člověka důležitá. • Zdůraznit, že je nezbytné neustále zvyšovat povědomí lidí v problematice péče o chrup a dutinu ústní a podtrhnout význam služeb dentální hygienistky v otázce orálního zdraví. Metodika: Pro sběr dat byl použit dotazník vlastní tvorby. Celkový počet respondentů byl 90. Dotazníky byly rozdány ve stomatologické ambulanci v Pardubickém kraji. Dotazník mohl vyplnit každý člověk starší 18 let. Výsledky: Celkem 50 % dotázaných se cítí být dobře informovaných v péči o chrup. O více informací má zájem 39 % dotázaných. Další informace nepožaduje 11 % respondentů. Na všechny znalostní otázky v dotazníku odpověděli lépe dotázaní, kteří na začátku uvedli, že někdy využili služeb dentální hygienistky. Závěr: Z výzkumu plyne, že respondenti využívající služeb dentální hygienistky, mají lepší znalosti v péči o chrup – na všechny znalostní otázky v dotazníku odpověděli lépe. Tento fakt, podporuje domněnku, že péče dentální hygienistky je klíčová pro prevenci v oblasti orálního zdraví. Je třeba klást větší důraz na význam péče dentální hygienistky. cze
dc.format p. 41 - 47 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy eng
dc.rights open access eng
dc.subject dentální hygienistka cze
dc.subject orální zdraví cze
dc.subject znalosti cze
dc.subject dental hygienist eng
dc.subject oral health eng
dc.subject knowledge eng
dc.title Význam znalostí v péči o orální zdraví cze
dc.title.alternative The importance of knowledge in the care of oral health eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Introduction: Oral hygiene is an essential part of the hygienic care of human body, but it is often neglected. Oral health care leads to satisfaction of human needs and overall satisfaction. Oral health status of the population is not at the desirable level. Oral health can be significantly affected by the proper care. A suitable source of information in dental care is a dental hygienist. Aim: • Find out what is a subjective feeling of respondents regarding knowledge in the field of dental care. • Find out what is the level of respondent´s knowledge and show how dental care is important for overall health. • Emphasize that it is necessary to constantly raise people's awareness on the issue of dental and oral cavity care and underline the importance of the services of a dental hygienist in the issue of oral health. Method: For data collection was used a questionnaire maked by own. The total number of respondents was 90. Questionnaires were distributed at the dental clinic in the Pardubice region. The questionnaire could be filled by each person older than 18 years. Results: A total of 50 % of respondents felt well informed about dental care. About 39% of respondents were interested for more information. Additional information were required by 11% of respondents.All the knowledge questions were answered better by respondents who used the services of a dental hygienist. Conclusion: The survey shows that respondents, using the services of a dental hygienist, have better knowledge of dental care - all the knowledge questions were responded better by them. This fact supports the hypothesis that dental hygienist care is the key to prevention in oral health. It is necessary to put more emphasis on the importance of dental hygienist caring. eng
dc.event III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy (20.04.2016 - 20.04.2016) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39876704


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account