Studie návrhu, ověření a evaluace nástroje ošetřovatelského auditu v perioperační péči

Show simple item record

dc.contributor.author Pavlová Petra
dc.contributor.author Holá Jana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:50Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:50Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1803-4330
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66706
dc.description.abstract Management perioperační péče je vymezen jako péče o klienta, která mu je poskytovaná bezprostředně před operací, v průběhu a bezprostředně po skončení operace. Pro monitoring kvality poskytované péče je za vhodný nástroj považován ošetřovatelský audit. Ten slouží pro přezkoumání stavu zavedených procesů a vede především k prevenci rizik. Cílem příspěvku je představit vytvořený kontrolní list, určený pro audity ošetřovatelské perioperační péče. Příspěvek popisuje metodiku tvorby kontrolního listu a postup, jakým byl validován. Dílčím cílem je představit výsledky získané externími audity za použití navrženého kontrolního listu.Prvním krokem ve výzkumném rámci byla rozsáhlá rešerše legislativy a relevantní literatury v databázích Scopus a Medline za období 2010–2015. Následně byl navržen kontrolní list pro ošetřovatelské audity na operačních sálech. Ten byl dále evaluován pilotním auditem a expertními rozhovory s odborníky z praxe. Reliabilita i validita kontrolního listu byla ověřena pěti provedenými audity ošetřovatelské perioperační péče a jejich porovnáním. Audit byl uskutečněn v průběhu celého perioperačního procesu, tedy od počátku operace po její ukončení. Následně byl kontrolní list znovu diskutován společně s výsledky auditů na jednotlivých pracovištích.Studie ověřila použitelnost a validitu kontrolního listu a taktéž přinesla zpětnou vazbu o úrovni ošetřovatelské péče pěti nemocnic akutní péče. Nejzávažněji byly vnímány odchylky v procesech hygienicko-epidemiologického režimu. V průběhu všech auditů byly zaznamenány minimálně tři nežádoucí události.Hodnocení auditů byla předložena managementu nemocnic jako podklad pro plánované zdokonalování ošetřovatelských postupů v rámci operačních traktů. Kontrolní list dále projde kvantitativním ověřením v rámci nemocnic akutní péče České republiky. cze
dc.format p. 23-30 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Profese on-line, volume 9/1, issue: duben 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject kvalita cze
dc.subject operační sál cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject ošetřovatelský audit cze
dc.subject perioperační péče cze
dc.subject quality eng
dc.subject operating theatre eng
dc.subject nursing care eng
dc.subject nursing audit eng
dc.subject perioperative care eng
dc.title Studie návrhu, ověření a evaluace nástroje ošetřovatelského auditu v perioperační péči cze
dc.title.alternative Study of the design, validation and evaluation of nursing audit tool in perioperative care eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated It is expected that health care will be provided at the highest quality. To achieve a high level of quality in nursing perioperative care is necessary the continuous monitoring, measurement and subsequent evaluation of quality indicators.An audit is appropriate instrument for the monitoring of quality of care. Audits inspect the status of the established processes and lead to the prevention of risks.Quality of perioperative care focuses on the safety and health protection as patients so staffs of operating theatres.Aim of the paper is to present the checklist, designed for audits of nursing perioperative care.Another aim is to present the results of the external audits, when the proposed checklist was used.First step in the research framework was extensive search of relevant legislation and literature in the databases Scopus and Medline for the period 2010–2015.Checklist was evaluated by a pilot audit and expert interviews with experts. Reliability and validity of the checklist was verified by the five audits of nursing perioperative care and with comparison of the audit´s results. e audit was realized in the course of the entire perioperative process. e. from the beginning of an operation to finishing of the surgery. Subsequently the checklist was again discussed together with the results of the audits on the individual departments.The study has verified the applicability and validity of the checklist and brought a feedback about the level of nursing perioperative care from five acute care hospitals. Perturbations in processes of hygiene-epidemiological regime were the most serious. Least three adverse events were logged in the course of all audits. The evaluation was submitted to the management audits of hospitals as the basis for the planned improvement of nursing practice within the operating tract. e control sheet on quantitative verification passes within acute care hospitals in Czech Republic. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://profeseonline.upol.cz/pdfs/pol/2016/01/04.pdf
dc.project.ID SGS_2016_005/Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 cze
dc.identifier.obd 39876612


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account