Simulation of wheel-rail contact conditions on experimental equipment

Show simple item record

dc.contributor.author Voltr Petr
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:38Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1336-7943
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66673
dc.description.abstract The paper is focused on equipment used in experimental research in the field of rail vehicles. Such equipment often replace the wheel or the rail (or both) with substitutive bodies, e.g. discs of different dimensions and profiles. The main aim of this study is to present an analysis of contact conditions of such bodies with the purpose to reduce (or at least identify) the differences from the conditions of actual railway operation. Firstly, an overview of properties of experimental equipment is given, together with theoretical basis of the most important differences with the use of Hertzian contact for comparison. This is followed by analysis of three selected situations encountered in research work of the author; these include substitution of straight rail with a roller (rotating rail), influence of pressure between contacting bodies upon coefficient of friction and the problem of inducing full sliding with respect to the torque of the driving motors. In conclusion, it is stated that selected quantities may be kept at the values typical for real operation, but not all of them at the same time. It appears particularly suitable to maintain the correct value of pressure (normal stress) in the contact area because of material loading, frictional conditions as well as slope of adhesion characteristics. eng
dc.format p. 77-82 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Železničná doprava a logistika, volume 2015, issue: 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject adhesion eng
dc.subject friction eng
dc.subject rotating rail eng
dc.subject test equipment eng
dc.subject wheel-rail contact eng
dc.subject adheze cze
dc.subject tření cze
dc.subject rotující kolejnice cze
dc.subject zkušební zařízení cze
dc.subject kontakt kolo-kolejnice cze
dc.title Simulation of wheel-rail contact conditions on experimental equipment eng
dc.title.alternative Simulace podmínek kontaktu kola a kolejnice na experimentálních zařízeních cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek je zaměřen na vybavení využívané v experimentálním výzkumu v oboru kolejových vozidel. U takových experimentálních zařízení se kolo nebo kolejnice (či obojí) nahrazuje jinými tělesy, např. kotouči s odlišnými rozměry nebo geometrií. Hlavním cílem této studie je představit rozbor kontaktních podmínek náhradních těles za účelem zmenšení (či alespoň identifikace) odlišností od podmínek skutečného železničního provozu. V první části je uveden přehled vlastností zkušebních zařízení spolu s teoretickým podložením nejdůležitějších odlišností, přičemž se pro srovnání využívá Hertzova teorie. Následuje rozbor tří vybraných situací z nedávno řešených výzkumných úloh; tyto zahrnují náhradu rovné kolejnice kladkou (rotující kolejnicí), vliv tlaku v kontaktu na součinitel tření a možnost vyvození plného prokluzu vzhledem k momentu hnacích motorů. V souhrnu se ukazuje, že u zvolených veličin lze zachovat hodnoty typické pro skutečný provoz, nikoli však u všech současně. Jako obzvlášť výhodné se ukazuje zachovat hodnotu tlaku (normálového napětí) v kontaktní ploše, a to z pohledu zatížení materiálu, třecích podmínek i sklonu adhezní charakteristiky. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://zdal.uniza.sk/images/zdal/archiv/zdal_2015_02.pdf
dc.identifier.obd 39876171


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account