The Characteristics of Effective Performance Measurement System: Case Study Analysis

Show simple item record

dc.contributor.author Stříteská Michaela
dc.contributor.author Jelínková Lucie
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:16Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-1-61804-324-5 eng
dc.identifier.issn 2227-4359
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66598
dc.description.abstract Gaining a competitive advantage by achieving a certain level of business performance is the primary prerequisite for the successful operation of a company in the long term in today's highly competitive environment. For this reason, the performance measurement and management system becomes more and more important tool for evaluating of company performance. This paper deals with performance measurement systems of selected Czech companies. The main aim of the paper is to investigate the characteristics of effectively created performance measurement and management systems of monitored companies through interviews with managers and analysis of internal materials of these companies. The performance measurement systems are examined at two different levels. First the analysis of performance measurement system as an entity is carried out by exploring issues such as: multi-dimensionality of performance measures, interconnection with corporate strategy and defining performance measures at the operational level. Second the analysis of relationship between performance measurement system and environment in which it operates is performed. There is investigated whether the strategy is reformulated on the basis of performance measures evaluation and weather exist the relationship between performance measurement and reward system. The research findings are evaluated within the context of the theoretical background and the conclusions of similar studies. Based on these findings, a research field is defined and significant gaps in performance management process are formulated. The paper is elaborated on the basis of literature review and case studies analysis of selected companies. eng
dc.format p. 290-295 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher WSEAS Press eng
dc.relation.ispartof Recent Advances in Environmental and Earth Sciences and Economics eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject characteristics eng
dc.subject management control eng
dc.subject measurement eng
dc.subject performance eng
dc.subject system eng
dc.subject charakteristiky cze
dc.subject kontrolní řízení cze
dc.subject měření cze
dc.subject výkonnost cze
dc.subject systém cze
dc.title The Characteristics of Effective Performance Measurement System: Case Study Analysis eng
dc.title.alternative Charakteristiky efektivního systému měření výkonnosti: analýza případových studií cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Získání konkurenční výhody dosažením určité úrovně výkonnosti podniku je hlavním předpokladem pro úspěšné fungování podniku v dlouhodobém horizontu v dnešním vysoce konkurenčním prostředí. Z tohoto důvodu se systém měření a řízení výkonnosti stává více a více důležitým nástrojem pro vyhodnocování výkonnosti podniku. Tento článek se zabývá studiem systémů měření výkonnosti vybraných českých firem. Hlavním cílem tohoto příspěvku je prozkoumat vlastnosti efektivně vytvořených systémů měření a řízení výkonnosti sledovaných podniků a to prostřednictvím rozhovorů s manažery a analýzy interních materiálů těchto podniků. Systémy měření výkonnosti jsou zkoumány na dvou různých úrovních. První analýza systému měření výkonnosti jako celku je prováděna na základě zkoumání oblastí, jako: multidimenzionalita měřítek výkonnosti, propojení s podnikovou strategií a definování měřítek výkonnosti na provozní úrovni. Druhá analýza vztahu mezi systémem měření výkonnosti a prostředím, ve kterém působí. Zde je zkoumáno, zda byla strategie nově formulována na základě výsledků zjištěných měřením a zda existuje vztah mezi měření výkonnosti a systémem odměňování. Výsledky výzkumu jsouz hodnoceny v kontextu teoretických východisek a se závěry podobnými studií. Na základě těchto zjištění je definováno výzkumné pole a jsou formulovány závažné nedostatky v procesu řízení výkonnosti. Příspěvek je zpracován na základě rešerše literatury a analýzy případových studií vybraných podniků. cze
dc.event International Conference on Energy, Environment, Development and Economics (EEDE 2015) (16.07.2015 - 20.07.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39874990


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account