Risks Associated with the Human Resources Management in Transport Companies

Show simple item record

dc.contributor.author Oborilová Iveta
dc.contributor.author Myšková Renáta
dc.contributor.author Melichar Vlastimil
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:11Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 2212-5671
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66582
dc.description.abstract Transport sector occupies a crucial position in the competitiveness growth of the Czech Republic in comparison with other EU states. The interconnectedness of markets and the ability to successfully fill new markets are associated with the quality of human resources in the sector. Their lack causes serious problems in selected transport areas and in the long run, it leads to a reduction or loss of country competitiveness. An overall increase in transport sector efficiency can be achieved, among other things, by creating quality human resources, thus increasing the knowledge capital of the society. In the Czech Republic Government top strategic document - The Transport Policy of the Czech Republic for 2014–2020 with the Prospect of 2050, this issue is dealt with in the priority Social Issues, Employment, Education and Qualification. Transport policy and the related national level strategic and legislative documents set the targets and measures to achieve these targets, which imply risks and responsibilities for transport companies. The article presents a methodical advancement which enables to find risk factors to transport companies in the HR field, determines their significance and impact on the economic results of the company. Timely detection risk ability, importance assignment of individual risk factors and the subsequent division into risk groups will allow then to determine the appropriate measures that will help reduce the risk to a predetermined level or eliminate risk causes, and thus overall to reduce the enterprise risk, to enable flexible response to changing market conditions and to increase company competitiveness. eng
dc.format p. 352-359 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Elsevier Science BV eng
dc.relation.ispartof Procedia Economics and Finance eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Risk factor eng
dc.subject risk management eng
dc.subject human resource management eng
dc.subject transport companies eng
dc.subject The Transport Policy of the Czech Republic for 2014–2020 with the Prospect of 2050 eng
dc.subject Faktory rizika cze
dc.subject řízení rizik cze
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject dopravní podniky cze
dc.subject Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 cze
dc.title Risks Associated with the Human Resources Management in Transport Companies eng
dc.title.alternative Rizika spojená s řízením lidských zdrojů v dopravních podnicích cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Sektor doprava zaujímá zásadní postavení ve zvyšování konkurenceschopnosti České republiky v porovnání s ostatními státy EU. Propojenost trhů a schopnost úspěšného obsazování nových trhů jsou spojeny s kvalitou lidských zdrojů v daném odvětví. Jejich nedostatek vede k závažným problémům ve vybraných oblastech dopravy a z dlouhodobého hlediska vede ke snižování, či ztrátě konkurenceschopnosti země. Celkového zvýšení výkonnosti v sektoru doprava lze dosáhnout mj. prostřednictvím vytváření kvalitních lidských zdrojů, tedy zvyšováním znalostního kapitálu společnosti. Ve vrcholovém dokumentu Vlády ČR – Dopravní politice 2014-2020 je řešena tato problematika v prioritě Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace. Dopravní politika a na ní navazující strategické a legislativní dokumenty národní úrovně stanovují cíle a opatření k dosažení těchto cílů, ze kterých vyplývají rizika a povinnosti pro dopravní podniky. V článku je představen metodický postup, který umožní dopravním podnikům vyhledat rizikové faktory v HR oblasti, stanovit jejich významnost a vliv na ekonomické výsledky podniku. Schopnost včasného odhalení rizika, přiřazení důležitosti jednotlivým rizikovým faktorům a následným rozdělením rizik do skupin umožní následně stanovit vhodná opatření, která povedou ke snížení rizika na předem stanovenou mez nebo odstranění jeho příčin a tím k celkovému snížení ohrožení podniku, k umožnění flexibilní reakce na měnící se podmínky trhu a růstu jeho konkurenceschopnosti. cze
dc.event 9. medzinárodná vedecká konferencia Ekonomika a manažment podnikov 2015 (15.10.2015 - 16.10.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000381118100047
dc.identifier.obd 39874900


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account