Hodnocení ošetřovatelské perioperační péče během gynekologické operativy

Show simple item record

dc.contributor.author Pavlová Petra
dc.contributor.author Holá Jana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:58Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7395-895-4 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66542
dc.description.abstract Úvod: Sledování, měření a vyhodnocování úrovně kvality ošetřovatelské péče patří mezi základní manažerské činnosti v ošetřovatelství. Kdyby neexistovaly měřitelné indikátory kvality, nebylo by možné zjistit, zda jsou procesy péče efektivní, zda je potřebné je měnit a co je třeba zlepšit. Jednou z metod, hodnotící stávající úroveň kvality procesů ve zdravotnictví, je audit. Audit se osvědčuje v managementu kvality také v oblasti perioperační péče. V tomto příspěvku budou představeny výsledky ošetřovatelského auditu perioperační péče s konkrétní ukázkou navrhnutého kontrolního listu (checklistu). Cíl: Cílem bylo navrhnout objektivní nástroj k analýze kvality ošetřovatelské perioperační péče. Metoda: Pro analýzu specifi cké ošetřovatelské péče na operačních sálech byla vybrána metoda auditu. Výsledkem kvalitativního výzkumu, založeném na pozorování a rozhovorech, je navržený kontrolní list. Forma auditu byla navržena především dle doporučení World Health Organization a na základě Resortních bezpečnostních cílů Ministerstva zdravotnictví České republiky. Výsledky: Nejzásadnějším zjištěním auditu bylo, že sálové sestry neprovedly, v průběhu laparoskopického gynekologického výkonu, početní kontroly mulového materiálu. Závěr: V současné době je validita kontrolního listu posuzovaná a ověřovaná v pěti nemocnicích akutní péče Pardubického kraje. Po jeho evaluaci bude v některých nemocnicích zaveden. cze
dc.format p. 105 - 115 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject audit cze
dc.subject gynekologická operace cze
dc.subject perioperační ošetřovatelská péče cze
dc.subject perioperační sestra cze
dc.subject audit eng
dc.subject gynaecological surgery eng
dc.subject perioperative care eng
dc.subject theatre nurse eng
dc.title Hodnocení ošetřovatelské perioperační péče během gynekologické operativy cze
dc.title.alternative Evaluation of perioperative nursing care during gynaecologic surgery eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Introduction: Monitoring, measurement, and evaluation of the level of quality of nursing care belong the basic managerial activities in nursing. If there were no measurable indicators of the quality, it would not be possible to determine whether the processes of care are effective. In the health sector the audit is one of the methods of the quality level evaluation is.The audits are suitable tool also in the perioperative care. There is presented the results of the nursing perioperative care audit in this paper. The article contents also a specifi c example of the draft of the checklist. Objective: The objective was to create an objective tool to analyse the quality of nursing perioperative care. Method: For the analysis of specifi c nursing care in operating theatres was chosen to audit method. The checklist is based on results of qualitative research observations and interviews. The form of the audit was designed primarily according to the recommendations of the World Health Organization, and on the basis of Departmental Security objectives. Results: The most important audit fi nding was that the theatre nurses did not do a numerical control of the gauze material in the procedure during laparoscopic gynaecological surgery. Conclusion: Currently, the validity of the checklist is validatingwithin acute care hospitals in fi ve hospitals of the Pardubice region. The checklist will be use after the evaluation in some of hospitals. eng
dc.event II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě (23.04.2015 - 23.04.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFZS_2015001/Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2015 cze
dc.identifier.obd 39874548


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account