Perioperační bezpečnostní proces v praxi

Show simple item record

dc.contributor.author Langerová Tereza
dc.contributor.author Taliánová Magda
dc.contributor.author Pavlová Petra
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:58Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1803-4330
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66541
dc.description.abstract Východiska: Příspěvek popisuje problematiku perioperačního bezpečnostního procesu (PBP) v praxi ve vztahu k regionu, ve kterém sestry pro perioperační péči pracují. Realizace šetření byla provedena ve 4 zdravotnických zařízeních východočeského a západočeského regionu. Cíl: Ve výzkumném šetření byly stanoveny 4 cíle: zjistit informovanost respondentek o PBP, zda a jak dlouho se na pracovištích respondentek používá PBP, jak respondentky vnímají přínosnost PBP pro pacienta a jak jsou respondentky spokojeny s nastavením PBP na jejich pracovišti. Metodika: Pro výzkum byl sestaven 27 položkový dotazník vlastní tvorby. Výsledná data byla vyhodnocována deskriptivní statistkou a neparametrickým Mannovým–Whitneyovým testem. Výzkumného šetření se zúčastnilo 61 respondentek ze zdravotnických zařízení východočeského a západočeského regionu, z toho 45 instrumentujících a obíhajících sester a 16 anesteziologických sester z gynekologických a centrálních operačních sálů 4 zdravotnických zařízení na území východočeského a západočeského regionu. Výběr respondentek byl záměrný, všechny souhlasily se zařazením do výzkumného šetření. Výsledky: Bylo zjištěno, že na pracovištích respondentek je využíván PBP ± 3 roky (průměrná hodnota 3,29, směrodatná odchylka 0,85). Informovanost respondentek o PBP je hodnocena jako výborná. Většina respondentek je spokojena s nastavením PBP na jejich pracovišti a přínosnost PBP pro pacienty většina z nich vnímá jako velmi vysokou. Závěry: PBP je nedílnou součástí každého operačního výkonu a je nutné, aby byl prováděn na všech pracovištích v souladu s rezortním bezpečnostním cílem. cze
dc.format p. 24-29 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Profese on-line, volume 8/1, issue: duben 2015 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject perioperační bezpečnostní proces cze
dc.subject perioperační sestra cze
dc.subject kvalita zdravotní péče cze
dc.subject operační sál cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject perioperative safety process eng
dc.subject perioperative nurse eng
dc.subject quality of healthcare eng
dc.subject operative theatre eng
dc.subject health eng
dc.title Perioperační bezpečnostní proces v praxi cze
dc.title.alternative Perioperative safety process in practice (student´s contribution) eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Background: e paper describes the problems of perioperative safety process (PBP) in practice in relation to the region in which perioperative care nurses work. Realization of research was performed in 4 health facilities in the territory of the East and the West Bohemian region. Aim: We established four goals in our research: to determine the level of awareness of respondents about PBP, whether and how long the responders used PBP in their workplaces, how perioperative care nurses perceive the utility of PBP for the patient and how responders are satisfied with setting of PBP in their workplace. Methods: We compiled 27 – items questionnaire for our research. e resulting data were evaluated by descriptive statistics and neparametrical Mann–Whitney test. 61 responders participated in this research. e research sample consisted of 45 perioperative care nurses and 16 anestethic nurses from gynaecological and central operating rooms of four health facilities in the territory of the East and the West Bohemian region. e respondents agreed with the research. Results: We found that on workplace of all respondents is used the perioperative safety process for ± 3 years (average 3.29, standard deviation 0.85). e awareness of respondents about perioperative safety process was evaluated as excellent. Most of respondents are satisfied with the setting of perioperative safety process on their workplace and their perceive the utility of perioperative safety process as very high. Conclusion: Perioperative safety process is the integral part of every operation and it´s required to be carried at all workplaces in accordance with departmental safety objective. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFZS_2014001/Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2014 cze
dc.identifier.obd 39874547


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account