Odvětvová struktura a ekonomická odolnost regionů

Show simple item record

dc.contributor.author Svoboda, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:19Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7395-828-2 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66422
dc.description.abstract Článek se zabývá hodnocením vlivu ekonomické struktury regionu na ekonomickou odolnost regionu. Koncept regionální odolnosti je definována jako schopnost regionu obnovit původní úroveň po incidentu, který způsobuje výraznou negativní odchylku od rovnovážného stavu. Jako příklad negativní skokové změny je možné považovat dopad ekonomické krize z roku 2008. Analýza je založena na hodnocení změn zaměstnanosti regionů na úrovni NUTS 2 ve vybraných zemích Evropské unie v souvislosti s hospodářskou krizí v roce 2008. Cílem článku je ověřit dvě hypotézy týkající se ekonomické struktuře zkoumaných regionů , Důraz je kladen na analýzu vlivu primárního, sekundárního a terciárního sektoru (Pozornost je zaměřena také na podílu zpracovatelského průmyslu a veřejného sektoru).Hlavní výzkumnou metodou je korelační analýza. cze
dc.format p. 305-316 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Veřejná správa 2014 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.subject ekonomická odolnost regionů cze
dc.subject recese cze
dc.subject odvětvová struktura cze
dc.subject zaměstnanost cze
dc.subject Regional development eng
dc.subject Regional economic resilience eng
dc.subject Recessionary shocks eng
dc.subject Sectoral structure eng
dc.subject Employment. eng
dc.title Odvětvová struktura a ekonomická odolnost regionů cze
dc.title.alternative The Sectoral Structure and the Regional Economic Resilience eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Article deals with the evaluation of the influence of the economic structure to the economic resilience of region. The concept of the regional resilience is defined as an ability of the region to restore the original level after the incident that causes significant negative deviation from equilibrium. As an example of the negative step change it could be considered the impact of the global economic crisis (such as financial and economic crisis in the year 2008). Analysis is based on the evaluation of the change of employed people of NUTS 2 regions in selected European Union countries in the context of the economic crisis in 2008. The aim of this article is to verify the two hypotheses related to the economic structure of examined regions. Emphasis is placed on analysing the influence of the primary, secondary and tertiary sector (attention is focused also on the share of the manufacturing industry and the public sector). The main research method is correlation analysis. eng
dc.event Veřejná správa 2014 (25.9. - 25.9.2014, Pardubice, Česko) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39871790


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account