Modelling compensation policy for quality and delay deterioration in rail transport

Show simple item record

dc.contributor.author Molková Tatiana
dc.contributor.author Hruban Ivo
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:04Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:04Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 0353-5320
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66379
dc.description.abstract The paper deals with the customers' claims on provided services during train delay in personal railway transport. There is comparison between the situation in the Czech Republic (Brno main station) and Austria (Wien Westbahnhof) in the paper. The development of the compensation policy cannot be based only on customer requirements. If the railway company focuses on providing compensation for delays, it must follow its economic balance. However, as the passengers' opinion survey showed, the negative impact of delays can be reduced by providing adequate information to passengers. Based on the passengers' opinion survey, it is necessary to consider the Regulation 1371/2007/ES as the minimum of the possible and on the basis of this reasoning to compile a compensation policy. The costs associated with compensation for the delay should be divided according to the causes of the delay among the individual culprits, so that railway undertakings bear the responsibility even for delays arising from reasons that are beyond the control of the railway undertaking itself. eng
dc.format p. 235-244 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Sveuciliste u Zagrebu eng
dc.relation.ispartof Promet - Traffic & Transportation, volume 25, issue: 3 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject quality eng
dc.subject railway transport eng
dc.subject delay eng
dc.subject compensation eng
dc.subject modelling eng
dc.subject kvalita, železniční doprava, zpoždění, kompenzace, modelování cze
dc.title Modelling compensation policy for quality and delay deterioration in rail transport eng
dc.title.alternative Modelování kompenzace odklonů od kvality v železniční dopravě cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek se zabývá jedním z důležitých parametrů kvality železniční dopravy přesností jízdního řádu a zkoumáním požadavků a nároků zákazníků na poskytované služby při zpoždění vlaku v osobní železniční dopravě. Východiskem jsou zjištěné výsledky průzkumu, který proběhl v České republice (Brno hlavní nádraží) a v Rakousku (Wien Westbahnhof). Správné sestavení kompenzační politiky musí zohlednit požadavky zákazníka, ale současně musí reflektovat i ekonomickou bilanci železničního dopravce. Jak však ukázal průzkum mínění cestujících negativní dopad zpoždění lze snížit i poskytováním vhodných informací cestujícím. Na základě provedeného průzkumu mínění cestujících je třeba nařízení 1371/2007/ES brát jako minimum možného a na základě této úvahy sestavit kompenzační politiku. Náklady spojené s kompenzací zpoždění je třeba rozdělit podle příčin zpoždění mezi jednotlivé subjekty tak, aby dopravci nenesli odpovědnost i za zpoždění vznikající z důvodů, které samotný dopravce není schopen ovlivnit. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.7307/ptt.v25i3.331 eng
dc.project.ID MSM0021627505/Teorie dopravních systémů eng
dc.identifier.wos 000321936500005 eng
dc.identifier.obd 39869751


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account