Vliv technologie zápisu a hloubky reliéfu difrakčních struktur na optické vlastnosti holografického bezpečnostního prvku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panák, Ondrej
dc.contributor.author Gorylová, Magdaléna
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:25:29Z
dc.date.available 2016-09-02T04:25:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65625
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část shrnuje základní teoretická fakta týkající se oboru holografie, tedy pojednává o fyzikálních dějích, klasifikaci hologramů a o některých nejpoužívanějších záznamových materiálech. Dále se zmiňuje o hologramu jakožto opticky variabilním prvku, předních technologiích jeho zápisu a zběžně popisuje aplikaci hologramu ve formě bezpečnostního prvku. Cílem navazující experimentální části je vyhodnocení vlivu zápisu reliéfu na jeho hloubku a periodu. Následně jsou pak zpracovány naměřená data difrakčních účinnosti jednotlivých mřížkových struktur ve stanovených fázích technologického postupu výroby holografických prvků pro zabezpečení polykarbonátových karet. Na závěr jsou komentovány nejlepší dosažené výsledky a shrnuty anomálie vypozorované v průběhu měření. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject holografie cze
dc.subject hologram cze
dc.subject difrakční mřížka cze
dc.subject difrakční účinnost cze
dc.subject holography eng
dc.subject hologram eng
dc.subject difffraction eng
dc.subject diffraction efficiency eng
dc.subject image-matrix eng
dc.title Vliv technologie zápisu a hloubky reliéfu difrakčních struktur na optické vlastnosti holografického bezpečnostního prvku cze
dc.title.alternative The impact of recording technology and relief depth of diffraction structures on optical atributes of holographic element eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is devided into two parts. The first one summarizes basic theoretical facts concerning the holography field, it deals with physical processes, classification of holograms and it describes some of the most commonly used recording materials. Further it mentions hologram as an optical variable device, main recording technologies and it briefly describes applications of holograms in a form of the security element. The aim of the following experimental part is an evaluation of the influence of the relief record on its depth and period. The data processing of the diffraction efficiency was realized for each grating in the specified stage of the technological process of the holographic element production for the polycarbonate cards security system. The conclusion comments the best results and makes a summary of the observed anomalies through the measuring process. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35025
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.identifier.stag 30845
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account