Lynchův syndrom

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříbrná, Lucie
dc.contributor.author Boudková, Petra
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:32Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:32Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65576
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá dědičností Lynchova syndromu. Popisovaný syndrom se projevuje poruchou v oblasti genů MLH1, MSH2 a MSH6, které vznikají při transkripci DNA (deoxyribonukleové kyseliny). Poruchy těchto genů představují nestabilitu mikrosatelitů. V teoretické části se práce věnuje popisu onemocnění, etiologii, jednotlivým nádorovým onemocněním, která se k syndromu váží, rozdílům jak u pohlaví, tak dítěte a dospělého jedince. Dále je v práci zahrnuta diagnostika, následná léčba a případná prevence Lynchova syndromu. Zajímavou částí je zmínění Muir-Torreova syndromu, který je s Lynchovým syndromem úzce spjat. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Lynchův syndrom cze
dc.subject hereditární nepolypózní kolorektální karcinom cze
dc.subject DNA mutace cze
dc.subject Muir-Torre syndrom cze
dc.subject autozomálně dominantní onemocnění cze
dc.subject Lynch syndrome eng
dc.subject hereditary nonpolyposis colorectal cancer eng
dc.subject DNA mutation eng
dc.subject Muir-Torre syndrome eng
dc.subject autosomal dominant disease eng
dc.title Lynchův syndrom cze
dc.title.alternative Lynch syndrome eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deal with genetic inheritance of Lynch syndrome. Described syndrome take shape with fault of genes MLH1, MSH2 and MSH6, which formed upon transcription of DNA (deoxyribonucleic acid). The disturbance of this genes introduce an instability of microsatellites. The thesis is devoted to the description of diseases, ethiology individual cancer, which bind to the syndrome, some differences in the both gender, and child and adult. The thesis also includes diagnostics, post-treatment and possible prevention of Lynch syndrome. An interesting part is a mentioned of Muir-Torre syndrome, which is closely related with Lynch syndrome. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34838
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 29984
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account