Dynamika vztahů v taneční skupině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Geislerová, Nikola
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:17Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:17Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65476
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá otázkou skupinové dynamiky, vzniku a průběhu konfliktů ve skupině a sleduje vývoj vztahů na příkladu dvou tanečních skupin. Hlavní pozornost je věnována interakcím mezi tanečníky a trenéry a skupinové dynamice v konkrétních skupinách. Po vymezení základních pojmů je popsán vlastní terén, formulován cíl práce a výzkumná otázka. Pozorovány jsou dvě předem vybrané konkrétní taneční skupiny, které se potkávají na závodech, jejich vznik a vývoj a faktory, které vývoj tanečních skupin ovlivňují. V práci jsou propojeny teoretické informace s praktickými poznatky získanými prostřednictvím tří metod průzkumu: zúčastněným pozorováním, pozorováním z pozice insidera a rozhovory. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject tanec cze
dc.subject taneční skupiny cze
dc.subject sociální vztahy cze
dc.subject volný čas cze
dc.subject konflikty cze
dc.subject dance eng
dc.subject dance groups eng
dc.subject social relationships eng
dc.subject leisure time eng
dc.subject conflicts eng
dc.title Dynamika vztahů v taneční skupině cze
dc.title.alternative Dynamics of Relationships in a Dance Group eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Retka, Tomáš
dc.date.accepted 2016-08-29
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the question of group dynamics, intergroup conflict, and monitors the development of relations in the dance group and follows the development of relations on the example of two dance groups. The main attention is paid to the interactions between dancers and trainers and group dynamics in specific groups. After defining the basic concepts described own terrain, formulated objektive work and research question. Observed two pre-selected specific dance groups that meet at the races, thein origin and evolution, and the factors that influence the development of dance groups. The work connected theoretical information with practical knowledge gained through three survey methods: participant observation, observations of the insider´s position and interview. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34917
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30910
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account