Studium průběhu emulzní polymerace akrylátových monomerů z hlediska molekulové hmotnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machotová, Jana
dc.contributor.author Jarkovský, Josef
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:21Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:21Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65317
dc.description.abstract Součástí této bakalářské práce je literární rešerše na téma emulzní polymerace akrylátových monomerů a přenosové reakce, molekulová hmotnost polymerů a způsoby jejího stanovení. Rešerše se také zabývá gyračním poloměrem makromolekuly a principem experimentální metody A4F-MALS. V experimentální části je popsána příprava sady akrylátových latexů a metody jejich charakterizace: stanovení obsahu sušiny, stanovení obsahu koagulátu, měření pH, měření zdánlivé viskozity dle Brookfielda, stanovení extrahovatelného podílu, výpočet konverze, vyhodnocení experimentálních dat získaných metodou A4F-MALS, vyhodnocení dat teploty skelného přechodu pomocí metody DSC a vyhodnocení vzhledu vyschlých vzorků latexů. V části výsledky a diskuse jsou vyhodnocena data z experimentální části formou tabulek, grafů a komentářů. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce je přístupná bez omezení cze
dc.subject emulzní polymerace cze
dc.subject konverze cze
dc.subject relativní molekulová hmotnost cze
dc.subject teplota skelného přechodu cze
dc.subject A4F-MALS cze
dc.subject DSC cze
dc.subject emulsion polymerization eng
dc.subject conversion eng
dc.subject relative molecular weight eng
dc.subject glass transition temperature eng
dc.subject A4F-MALS eng
dc.subject DSC eng
dc.title Studium průběhu emulzní polymerace akrylátových monomerů z hlediska molekulové hmotnosti cze
dc.title.alternative Study of the emulsion polymerization of acrylate monomers focused on molecular weight eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis contains literary background research on the topic emulsion polymerization of acrylate monomers and transfer reactions, molecular weight and methods of its determination. The literary background also includes research on the gyration radius of macromolecules and principles of A4F-MALS method. The experimental part includes preparation of the set of acrylic latexes and methods of its characterization: solids content, coagulum content, pH, apparent viscosity with the Brookfield method, determination of extractable part, calculation of conversion, evaluation of the experimental data gained with A4F-MALS method, glass transition temperature gained with DSC method and evaluation of visual state of dry latex samples. The results and discussion part contains evaluation of gained data in form of tables, graphs and comments. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a kompozity cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37445
dc.thesis.degree-program Anorganické a polymerní materiály cze
dc.identifier.stag 29637
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account