Experimentování s jízdními dobami vlaků v rámci simulačního modelu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bažant, Michael
dc.contributor.author Kořínek, Martin
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:23Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64952
dc.description.abstract Práce se zabývá experimentováním s jízdními dobami vlaků. Experimenty jsou prováděny v rámci simulačního nástroje MesoRail. Teoretická část práce se zabývá problematikou vytváření vstupů do simulátorů, analýzou výstupů ze simulátorů, dále problematikou hnacích vozidel, vozů a trakčních charakteristik. V praktické části je popsán postup vytváření konkrétních vstupů do simulátoru, určení nutného počtu replikací a popis provádění samotných experimentů. Stěžejní částí práce je statistická analýza získaných výsledků, jejímž výstupem bude sada tabulek závislosti jízdní doby na parametrech vlaku, popř. stanovení rovnic popisujících trend závislosti mezi jízdní dobou a zvoleným parametrem vlaku. Kromě toho bude výstupem práce i sada tachogramů popisujících průběh jízdy vlaku. cze
dc.format 114 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hnací vozidlo cze
dc.subject korelace cze
dc.subject regrese cze
dc.subject simulace cze
dc.subject tachogram cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject locomotive eng
dc.subject correlation eng
dc.subject regression eng
dc.subject simulation eng
dc.subject tachogram eng
dc.subject railway transport eng
dc.title Experimentování s jízdními dobami vlaků v rámci simulačního modelu cze
dc.title.alternative Experimenting with driving times of trains within simulation model eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Diviš, Roman
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated Thesis deals with experimenting with driving times of trains. Experiments are carried within simulation tool MesoRail. Theoretical part deals with creation of inputs for simulatora, analysis of outputs from simulatora, locomotives, wagons and traction characteristics. In practical part is described procedure of creation of concrete inputs for simulator, determining number of required replications and description of experiments. Pivotal part of thesis is statistical analysis of results, which output is set of tables describing relationship between driving time of train and given parameter or determinig equations describing trend of relationship between driving time and given parameter. Moreover one output of thesis is set of tachograms that are describing train drive. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34542
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 30378
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account