Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s maligním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škvrňáková, Jana
dc.contributor.author Mišíková, Daniela
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:55Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:55Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64860
dc.description.abstract Práce je věnována hodnocení hlasových obtíží u pacientů, kteří byli léčeni pro maligní onemocnění hrtanu. Je rozdělená na dvě hlavní části teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsou informace o samotném onemocnění hrtanu. Jsou zde popsány symptomy, terapie, ale i nezastupitelná role sestry v ošetřovatelské péči a prognóza pacientů, potýkajících se s malignitou hrtanu. Část práce je stručně zaměřena na kvalitu života a reedukaci hlasu. Kapitola o kvalitě hlasu se věnuje dotazníku Voice Handicap Index (VHI). Druhá, výzkumná část práce se zabývá subjektivním hodnocením hlasových obtíží. Pro sběr dat byl použit standardizovaný dotazník VHI a dotazník všeobecných identifikačních údajů. Na základě získaných údajů jsou zhodnoceny hlasové obtíže respondentů. cze
dc.format 108 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hrtan cze
dc.subject hlas cze
dc.subject maligní onemocnění hrtanu cze
dc.subject voice handicap index cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject larynx eng
dc.subject voice eng
dc.subject malignant diseases of the larynx eng
dc.subject voice handicap index eng
dc.subject quality of life eng
dc.title Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s maligním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index) cze
dc.title.alternative Evaluation of Voice of symptoms in patients with cancer of the larynx (Voice Handicap Index) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brothánková, Pavlína
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The work is devoted to the evaluation of voice symptoms in patients who have been treated for malignant diseases of the larynx. It is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part about the disease itself larynx. Here they are described symptoms, therapy, but also irreplaceable role of nurses in nursing care and prognosis of patients suffering from laryngeal malignancy. Part of the work is briefly focused on the quality of life and reeducation voice. The chapter on voice quality dedicated questionnaire Voice Handicap Index (VHI). The second part, the research work deals with the subjective assessment of voice disorders. For data collection was used a standardized questionnaire VHI questionnaire and general identification data. Based on the data obtained are evaluated vocal difficulties respondents. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35211
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 27499
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account