Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?

Show simple item record

dc.contributor.author Urbánková, Martina
dc.contributor.author Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Dopitová, Daniela
dc.date.accessioned 2016-06-20T12:08:08Z
dc.date.available 2016-06-20T12:08:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64751
dc.description.abstract Úvod: U ženy mezi období, která mohou mít vliv na její zdraví a kvalitu života, patří období ovlivněné menopauzou. Toto období nebývá mnohdy pro ženy zcela jednoduché, musí se vypořádat s mnoha přicházejícími změnami, které je potřebné umět zhodnotit a v případě potřeby i řešit. Cíl: Cílem bylo zjistit u vybraného vzorku respondentek přítomné symptomy estrogenního deficitu a posoudit míru ovlivnění kvality života žen. Autorky využily standardizovanou českou verzi dotazníku Menopause Rating Scale (MRS) v tištěné a elektronické podobě. Metodika: Výzkumné šetření proběhlo v březnu až říjnu 2015. Do výzkumu se zapojilo celkem 334 respondentek ve věku 45–60 let s přítomnými symptomy estrogenního deficitu. Respondentky vyplňovaly nástroj MRS v rámci čekací doby ve vybraných gynekologických ambulancích v tištěné nebo v elektronické podobě po předchozím souhlasu s účastí. Výsledky: Respondentky udávaly nejčastěji mírnou intenzitu obtíží nebo nepřítomnost některých symptomů. Nejvíce symptomů s vyšší mírou intenzity respondentky udávaly v somato-vegetativní doméně. Výsledné hodnoty v jednotlivých doménách i celkového skóre však ukazují na fakt, že kvalitu života ženám přítomné symptomy estrogenního deficitu ovlivňují jen v malé míře. Závěr: Je nutné, aby ženy byly na změny související s menopauzou připravené a adekvátně informované. Zdravotníci musí mít k dispozici takový nástroj, kterým mohou případné změny související s menopauzou hodnotit a pak adekvátně ženám pomoci. Takovým nástrojem je Menopause Rating Scale. cze
dc.format p. 110-118 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.subject kvalita života cze
dc.subject Menopause Rating Scale eng
dc.subject menopauza cze
dc.subject symptomy estrogenního deficitu cze
dc.subject quality of life eng
dc.subject menopause eng
dc.subject estrogen deficiency symptoms eng
dc.title Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy? cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Introduction: Menopause for women is period, which may affect their health and quality of life. This period is not often easy for women, it must deal with many incoming change. This is needed to be able to assess and if need be addressed. Aim: The objective was to determine the selected sample of respondent’s present symptoms of oestrogen deficiency and assess changes in quality of life of women. The authors use a standardized questionnaire Czech version Menopause Rating Scale (MRS) in printed and electronic form. Method: The survey was carried out in March – October 2015. The survey involved a total of 334 respondents aged 45–60 years with present symptoms of oestrogen deficiency. Respondents filled MRS within the waiting time at selected gynaecologists. Results: Respondents reported a mostly mild intensity difficulties or absence of certain symptoms. More symptoms reported by respondents in the somatic-vegetative domain. The resulting values in each domain and total scores, however, point to the fact that 111 the quality of life of women present symptoms of oestrogen deficiency affects only a small extent. Conclusion: It is necessary that women were the changes related to menopause prepared and adequately informed. Health professionals must have such an instrument, which can be any changes related to menopause evaluate and adequately help women. Such tool is the Menopause Rating Scale. eng
dc.event III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o psychiku ve zdraví a nemoci (20th April 2016, Pardubice, Czech Republic)
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account