Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním

Show simple item record

dc.contributor.author Sikorová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-06-20T11:50:00Z
dc.date.available 2016-06-20T11:50:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64749
dc.description.abstract Úvod: Pro děti s chronickým onemocněním je charakteristická dlouhodobá péče zdravotníků i rodičů. Rodičům může onemocnění dítěte působit stres a následně změny ve všech oblastech zdraví. Cíl: Zjistit, jaká je kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním. Metodika: Výzkumné šetření se uskutečnilo metodou kvantitativního výzkumu, formou jednorázového průřezového dotazníkového šetření, prostřednictvím dotazníku Vliv na rodinu (Family Impact Module PedsQL). Ke statistickému zpracování byla následně použita analýza rozptylu ANOVA, Fisherův F-test a Chí-kvadrát test. Ke sledování souvislostí mezi kvalitou života rodičů a kvalitou života dětí byl použit Spearmanův korelační koeficient. Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti p < 0,05. Výsledky: Výzkumný soubor zahrnoval 288 rodičů dětí s chronickým onemocněním. Největší dopad onemocnění na rodiče byl zaznamenán v oblasti emocionálních funkcí a obav. Nejnižší kvalita života rodičů se ukázala u rodičů dětí s diabetem. Změny citových funkcí, sociálních funkcí a obavy byly dominantní u rodičů dětí s dosavadním krátkým průběhem nemoci (do jednoho roku). Všechny oblasti kvality života (emocionální funkce, tělesné funkce, sociální funkce, poznávací funkce, komunikace, obavy, denní aktivity, rodinné prostředí a vztahy) byly onemocněním dítěte zasaženy více u rodičů, kteří vnímali onemocnění jako zátěž. Tu prožívaly zejména matky dětí. Závěr: Výsledky výzkumného šetření mohou lépe směřovat ošetřovatelskou péči poskytovanou sestrou v ambulantní sféře, kde má sestra dostatečný prostor pro rozvinutí komunikace a edukace dle potřeb dětí a jejich rodičů. cze
dc.format p. 92-100 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.subject dítě cze
dc.subject chronické onemocnění cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject rodič cze
dc.subject child eng
dc.subject chronic illness eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject parent eng
dc.title Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Introduction: Children with chronic illness receive long-term care by both health professionals and their parents. Parents of an ill child may suffer from stress and consequently from changes in all areas of their health. Aim: To determine what the quality of life of parents of children with chronic illness is. Methods: The research was carried out using a quantitative research method, in the form of a one time cross sectional survey, using the Family Impact Module PedsQL. ANOVA – analysis of variance, Fisher F-test and Chi-square test were used for the statistical evaluation. To monitor relationships between parents’ and children’s quality of life the Spearman correlation coefficient was used. Statistical tests were evaluated at a significance level of p < 0.05. Results: The sample included 288 parents of children with chronic illness. The biggest impact of the illness on the parents was found in emotional function and fears. The lowest quality of life of parents was found in parents of children with diabetes. Changes in emotional function, social function and fears were dominant among parents of children with a short course of an illness (within one year). All areas of quality of life (emotional function, physical function, social function, cognitive function, communication, fears, daily activities, family environment and relationships) were affected by the child’s illness to a greater extent in the parents who perceived the illness like a burden. Particularly children’s mothers were feeling it this way. Conclusion: The results of this research may better focus ambulatory care nursing, where nurses have a sufficient room to develop communication and education according to the children’s and their parents’ needs. eng
dc.event III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o psychiku ve zdraví a nemoci (20th April 2016, Pardubice, Czech Republic)
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account