Spolupráce podniku s jeho dodavateli a možnosti jejího rozvoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Branská, Lenka
dc.contributor.author Horák, Libor
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:55Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:55Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64600
dc.description.abstract Práce je věnována spolupráci podniku s jeho dodavateli. V teoretické části se zaobírá základními pojmy jako dodavatelský řetězec, dodavatelský systém, dodavatelská síť a distribuční síť. Dále je definována spolupráce v dodavatelském systému a její význam, identifikovány doporučené oblasti spolupráce a jednotlivé nástroje, pomocí kterých lze spolupráci prohlubovat. Je vymezena komunikace s dodavateli, která je brána jako základní předpoklad úspěšné spolupráce. Následně se práce zabývá aplikací modelu CPFR v oblasti nákupu pro usnadnění spolupráce v této oblasti, a to včetně výběru dodavatelů a důvody proč je tato problematika důležitá pro rozvoj vzájemných vztahů. Poté se zabývá oblastí marketingu, managementu kvality, environmentu a bezpečnosti. Nakonec se věnuje řízení vztahů s dodavateli ve strategické rovině a v rovině takticko-operativní. Na teoretickou část navazuje praktická část, která byla rozdělena na dvě části. Byl proveden kvalitativní výzkum u výrobce chemických produktů a kvantitativní výzkum u jeho dodavatelů. V kvalitativním výzkumu se zkoumaly oblasti spolupráce a nástroje v jednotlivých oblastech z pohledu výrobce a jeho záměry z hlediska budoucí spolupráce s dodavateli. V kvantitativním výzkumu se zkoumala důležitost společných aktivit dodavatele a odběratele při rozvoji vzájemného vztahu a záměry dodavatelů z hlediska budoucí spolupráce. Výsledky obou výzkumů byly následně porovnány, vyhodnoceny a byly vytvořeny návrhy na zlepšení vztahů s dodavateli daného podniku. cze
dc.format 118 s.
dc.format.extent 2092886 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject dodavatelský řetězec cze
dc.subject supply chain eng
dc.subject dodavatelský systém cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject řízení vztahů s dodavateli cze
dc.subject CPFR cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject výzkum a vývoj cze
dc.subject collaboration eng
dc.subject supplier relationship management. eng
dc.subject CPFR eng
dc.subject communication eng
dc.subject research and development eng
dc.title Spolupráce podniku s jeho dodavateli a možnosti jejího rozvoje cze
dc.title.alternative Company cooperation with suppliers and possibilities of its development eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pešinová, Miroslava
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis is devoted to collaboration with the company's suppliers. There are defined terms supply chain and supply chain network. Afterwards the collaboration and its importance is defined in the supply chain. There is mentioned communication with suppliers, which is taken as primary assumption of successfully collaboration. There is also mentioned collaboration in a purchasing area and application of the model CPFR to facilitation collaboration in this area. Afterwards the thesis deals with the selection of suppliers and reasons why this issue is important for the supplier relationship management. In the end of theoretical part, the thesis covers supplier relationship management as strategic and tactical-operational process. The theoretical part is followed by a practical part, which had two parts. The qualitative research was performed by the manufacturer of chemicals products and the quantitative research was performed at its suppliers. In the qualitative research are explored areas of collaboration and tools for the development of future relationship from the perspective of the manufacturer. There are also mentioned intentions of manufacturer to improving collaboration with its suppliers into the future. There is examined which tools manufacturer considers to be important. In the quantitative research was examined the importance of joint activities of suppliers and customers in the development of their relationship. There were made results of both surveys were compared and evaluated. There were made suggestions for the improvement of relationships with the suppliers of the manufacter. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34338
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30651
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account