Elektrochemická detekce kvantových teček

Show simple item record

dc.contributor.advisor Metelka, Radovan
dc.contributor.author Pokorná, Helena
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:33Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:33Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64590
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá simultánní detekcí určitých kovů (převážně Cd, In, Pb za přítomnosti nadbytku Zn), které bývají součástí kvantových teček, jež se využívají v elektrochemických biosenzorech. Kovy byly detekovány square wave anodickou rozpouštěcí voltametrií a jako pracovní elektroda byla použita elektroda na bázi bismutového filmu. Bismutový film byl vylučován elektrolyticky na elektrodě ze skelného uhlíku přímo v měřeném roztoku ("in situ"). Byly zjišťovány optimální podmínky pro simultánní detekci daných kovů (čas akumulace, potenciál akumulace) i to, zda a jak se jednotlivé kovy ovlivňují. Nakonec byl stanoven limit detekce a mez stanovitelnosti. cze
dc.format 120 s. cze
dc.format.extent 2778193 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject kvantové tečky cze
dc.subject simultánní detekce kovů cze
dc.subject anodická stipping voltametrie cze
dc.subject elektroda na bázi bismutového filmu cze
dc.subject quantum dots eng
dc.subject simultaneous detection of metals eng
dc.subject anodic stripping voltammetry eng
dc.subject bismuth film electrode eng
dc.title Elektrochemická detekce kvantových teček cze
dc.title.alternative Electrochemical detection of quantum dots eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Švancara, Ivan cze
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the simultaneous detection of certain metals (mostly Cd, In, Pb in the excess of Zn), which are part of quantum dots that are used in electrochemical biosensors. Metals were detected by square wave anodic stripping voltammetry and a bismuth film electrode was used as a working electrode. Bismuth film was depositedelectrolytically on the glassy carbon electrode directly in the sample solution ("in situ"). Optimal conditions for the simultaneous detection of the metal were determined (accumulation time, potential of accumulation) and whether the metals influence each other. Finally, limit of detection and limit of quantification were determined for all tested metal ions. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34780
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30173
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account