Voltametrické stanovení hydroxymethylfurfuralu v potravinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikysek, Tomáš
dc.contributor.author Michalcová, Dana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:30Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64587
dc.description.abstract V první části teoretické práce je popsáno rozdělení medu dle vyhlášky s následným podrobnějším popisem jednotlivých druhů medu. Krátce jsou zmíněny i medy méně známé. Další část teoretické práce je věnována látkám, které jsou obsaženy v medu, především však hydroxymethylfurfuralu, který pokud je v medu obsažen ve vyšší koncentraci poukazuje na nesprávné skladování, zahřívání nebo falšování medu a produktů z něj. V závěru teoretické části jsou popsány metody, které jsou nejčastěji používané pro stanovení hydroxymethylfurfuralu. Část této kapitoly je věnována voltametrickým metodám včetně používaných elektrod,a to především na bázi uhlíku. V experimentální části je popsána příprava roztoků, uhlíkových pastových elektrod a použité metody stanovení hydroxymethylfurfuralu, včetně instrumentace. V části výsledky a diskuze je popsána volba základního elektrolytu a optimalizace podmínek pro stanovení hydroxymethylfurfuralu. Tato část také popisuje spolehlivost metody na modelových a reálných vzorcích. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 1731719 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject hydroxymethylfurfural cze
dc.subject med cze
dc.subject Britton-Robinsonův pufr cze
dc.subject square wave voltametrie cze
dc.subject hydroxymethylfurfural eng
dc.subject honey eng
dc.subject Britton-Robinson buffer eng
dc.subject square wave voltammetry eng
dc.title Voltametrické stanovení hydroxymethylfurfuralu v potravinách cze
dc.title.alternative Voltammetric Determination of Hydroxymethylfurfural in Foodstuffs eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bartoš, Martin cze
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The first part of theoretical part of this thesis describes in detail honey and its types according to regulation. Less known types of honey are briefly mentioned. Next part deals with substances contained in honey, especially hydroxymethylfurfural which enormously high concentration in honey points to bad storage, heating or forgery of honey or its products. Last part of theoretical part describes methods often used for hydroxymethylfurfural determination voltammetry and commonly used electrodes are mentioned. Experimental part describes preparation of liquids, carbon paste electrodes and methods used for hydroxymethlyfurfural determination and their instrumentation. Part Results and Discussion describe choice of supporting electrolyte and method conditions optimization. It also describes reliability on model and real samples. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34775
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30128
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account