Vývoj elektrochemického imunosenzoru pro kvantifikaci CA125 biomarkeru ovariálního karcinomu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korecká, Lucie
dc.contributor.author Hošková, Klára
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:18Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64579
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přípravou sekundárních protilátek značených kvantovými tečkami (konjugát), které jsou využitelné pro kvantitativní elektrochemickou detekci antigenu pomocí imunosenzoru založeném na principu ELISA. Imunosenzor je tvořen primárními anti-CA 125 protilátkami (IgG) imobilizovanými na magnetických částicích, proteinem CA 125 jako antigenem a připravenými sekundárními anti-CA 125 protilátkami (IgG) značenými kvantovými tečkami. Jako kvantové tečky byly použity InP/ZnS QDs. Dílčí kroky spočívaly v optimalizaci postupu přípravy magnetického nosiče (tj. imobilizace antigenu/protilátky), v optimalizaci postupu konjugace protilátek s QDs pro přípravu sekundárních značených protilátek anti-CA 125 IgGInP/ZnS a následném ověření jeho funkčnosti a sestavení kompletního imunosenzoru. Pro elektrochemickou detekci byly využity miniaturizované tištěné tříelektrodové senzory s uhlíkovou pracovní elektrodou se rtuťovým filmem a square-wave anodická rozpouštěcí voltametrie jako detekční technika. cze
dc.format 140 s. cze
dc.format.extent 8315500 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject ovariální karcinom cze
dc.subject CA 125 cze
dc.subject magnetické částice cze
dc.subject kvantové tečky cze
dc.subject značené protilátky cze
dc.subject elektrochemický imunosenzor cze
dc.subject ovarian cancer eng
dc.subject magnetic particles eng
dc.subject quantum dots eng
dc.subject labeled antibodies eng
dc.subject electrochemical immunosensor eng
dc.title Vývoj elektrochemického imunosenzoru pro kvantifikaci CA125 biomarkeru ovariálního karcinomu cze
dc.title.alternative Development of electrochemical immunosensor for quantification of CA125 biomarker of ovarian carcinoma eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Slováková, Marcela cze
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the preparation of secondary antibodies labeled with quantum dots (conjugate), which are used for quantitative electrochemical detection of an antigen by using immunosensor based on the ELISA. The immunosensor is formed by primary anti-CA 125 antibodies (IgG) immobilized on magnetic particles, protein CA 125 as an antigen and prepared secondary anti-CA 125 antibodies (IgG) labeled with quantum dots. InP/ZnS QDs were used as quantum dots. Substeps consisted in the optimizing procedure for the preparation of magnetic carriers (i. e. immoobilization of antigen/antibodies), in the optimizing procedure of conjugation the antibodies with quantum dots for preparation of labeled secondary antibodies anti-CA 125 IgGInP/ZnS and subsequently for verify its functionality and constructing complete immunosensor. For electrochemical detection the miniaturized three-electrode screen printed sensors with a carbon working electrode with mercury film were used. Square-wave anodic stripping voltammetry was used as a detection technique. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34765 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30116
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account