Možnosti využití hydrometalurgických postupů pro recyklaci niklu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Weidlich, Tomáš
dc.contributor.author Dvořáková, Hana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:28:30Z
dc.date.available 2016-06-09T12:28:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64169
dc.description.abstract Diplomová práce se týká praktického využití ICP-OES firmy Shimadzu pro řešení problematiky recyklace niklu s využitím hydrometalurgických technik a to konkrétně postupů chemického srážení. V teoretické části je shrnuta problematika použití niklu, jeho vlastnosti, průmyslový význam a možné vlivy jeho použití na životní prostředí a lidské zdraví. V další části práce jsou popsány hydrometalurgické operace a problematika výskytu niklu v odpadech. Záměrem práce bylo prakticky ověřit možnost recyklace deaktivovaného niklového katalyzátoru vznikajícího v procesech čištění průmyslových odpadních vod kontaminovaných aromatickými halogenderiváty. Metoda separace byla vyvíjena na modelových kyselých vodných roztocích síranu hlinitého a síranu nikelnatého vznikajících při hydrometalurgickém zpracování hydrogenačních katalyzátorů. V experimentální části diplomové práce jsou popsány a zpracovány jednotlivé experimenty, které byly prováděny při optimalizaci vhodného postupu pro separaci niklu od hliníku na modelově připravených zásobních roztocích. Poslední experiment již popisuje zpracování a separaci niklu z reálného vzorku upotřebeného a deaktivovaného Raney Ni katalyzátoru, používaného při dehalogenačních reakcích. cze
dc.format 96 s.
dc.format.extent 2037593 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject nikl cze
dc.subject hliník cze
dc.subject hydrometalurgie cze
dc.subject chemické srážení cze
dc.subject raney ni katalyzátor cze
dc.subject dehalogenace cze
dc.subject nickel eng
dc.subject aluminum eng
dc.subject hydrometallurgy eng
dc.subject chemical precipitation eng
dc.subject raney ni catalyst eng
dc.subject dehalogenation eng
dc.title Možnosti využití hydrometalurgických postupů pro recyklaci niklu cze
dc.title.alternative Possibilities of using hydrometallurgical processes in recycling of nickel eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Velínský, Jaroslav
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis concerns on the practical use of ICP-OES Shimadzu to tackle recycling nickel using hydrometallurgical techniques and procedures, namely chemical precipitation. The theoretical part summarizes the issue of the use of nickel, its properties, industrial significance and possible effects of its use on the environment and human health. The next section describes the hydrometallurgical operations and the issue of nickel deposits in waste. The intention of the study was to verify the possibility of recycling virtually deactivated nickel catalyst generated in processes of purification of industrial waste water contaminated with aromatic halogen derivatives. Method of separation has been developed to model the acidic aqueous solutions of aluminum sulfate and nickel sulfate generated during hydrometallurgical processing of hydrogenation catalysts. The experimental part of the thesis describes and processing of individual experiments, which were conducted in optimizing suitable method for separating nickel from aluminum to model-ready storage solutions. The last experiment already describes processing and separating nickel from real sample and the use of deactivated Raney Ni catalyst used in the dehalogenation reaction. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34058
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30181
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account