Studium matričních efektů v LIBS spektrometrii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Tomáš
dc.contributor.author Kratochvíl, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:10:18Z
dc.date.available 2016-04-25T16:10:18Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-07-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64092
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá vlivem matričních efektů na LIBS analýzu, nabízí jejich možnou interpretaci a snaží se popsat jejich mechanismy. V první části věnované stanovení vanadu ve vzorcích hexagonální mezoporézní siliky je soustředěna pozornost na vliv průměrné velikosti a distribuce velikosti částic na LIBS analýzu. Další část disertační práce popisuje vliv úpravy vzorku a použité atmosféry v ablační komoře na intenzitu LIBS signálu při stanovení fluoru. Matričními vlivy při stanovení titanu ve formě ultra tenké vrstvy na ocelovém plechu a nanočástic na textilu se zabývá poslední část práce. cze
dc.format.extent 11252673 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject libs cze
dc.subject matriční efekty cze
dc.subject příprava vzorku cze
dc.subject granulometrie cze
dc.subject tenká vrstva cze
dc.subject titan cze
dc.subject vanad cze
dc.subject fluor cze
dc.subject katalyzátory cze
dc.subject pigmenty cze
dc.subject textil cze
dc.subject skloionomerní cement cze
dc.subject nanočástice cze
dc.subject helium cze
dc.subject libs eng
dc.subject matrix effects eng
dc.subject sample preparation eng
dc.subject granulometry eng
dc.subject thin layer eng
dc.subject titanium eng
dc.subject vanadium eng
dc.subject fluorine eng
dc.subject catalysts eng
dc.subject pigments eng
dc.subject textiles eng
dc.subject glass ionomer cement eng
dc.subject nanoparticles eng
dc.subject helium eng
dc.title Studium matričních efektů v LIBS spektrometrii cze
dc.title.alternative Study of matrix effects in LIBS spectrometry eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kanický, Viktor
dc.contributor.referee Mestek, Oto
dc.contributor.referee Tomášek, Vladimír
dc.date.accepted 2015-11-05
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis is focused onto the influence of matrix effects in LIBS analysis, offers a possible interpretation and attempts to describe their mechanisms. The first part deals with the determination of vanadium in samples of hexagonal mesoporous silica; attention is focused on the influence of average particle size and particle size distribution on the LIBS analysis. Another part of the thesis deals with the influence of the atmosphere used in the ablation chamber on LIBS signal intensity and the influence of sample preparation in the determination of fluorine. Determination of titanium in the form of ultra thin layers on the steel plate and nanoparticles on the textile deals the last part. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Environmentální inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33719
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 29366
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account