Biofunkcionalizace moderních materiálů pro afinitní separace a biokatalýzu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Zuzana
dc.contributor.advisor Slováková, Marcela
dc.contributor.author Srbová, Jana
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:10:16Z
dc.date.available 2016-04-25T16:10:16Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-09-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64090
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá biofunkcionalizací vybraných moderních materiálů (nanovlákna a magnetické částice) pro účely bioafinitních separací v mikrofluidním uspořádání nebo pro podporu hojení ran nosičem s imobilizovanými proteolytickými enzymy. V první části práce je popsána biofunkcionalizace nově připravených magnetických částic proteolytickým enzymem trypsinem. Vazba trypsinu byla optimalizována a byla stanovena skladovací i operační stabilita bioaktivního nosiče. Enzym trypsin v tomto případě sloužil jako modelový biokatalyticky aktivní ligand, jehož přítomnost a aktivitu lze snadno monitorovat pomocí reakce s nízkomolekulárním chromogenním substrátem. Dále byl enzym trypsin vázán na nanovlákna připravená metodou elektrospinningu, která se po biofunkcionalizaci stala výchozím materiálem pro nový typ bioaktivního krytu ran vhodného pro proteolytické štěpení nekrotické tkáně a debridementu v ráně. Druhá část práce se zabývala povrchovou modifikací magnetických mikročástic polymerem poly(ethylenglykolem) (PEG). Tento inertní polymer zvyšuje biokompatibilitu nosiče a snižuje nespecifickou adsorpci proteinů a buněk na jeho povrch, zároveň i snižuje adhezi částic na vnitřní stěny mikrofluidních čipů. Je-li navíc použit derivát poly(ethylenglykolu) s vhodnými terminálními skupinami, je možné ho využít jako tzv. ?raménko? pro imobilizaci bioaktivních látek. Magnetické částice byly PEGylovány a poté biofunkcionalizovány specifickými anti-EpCAM protilátkami. Tento nosič byl použit pro imunomagnetický záchyt EpCAM-pozitivních buněčných linií (modelový systém pro cirkulující nádorové buňky) v mikrofluidním uspořádání. Dosažená účinnost záchytu buněk byla porovnávána s analogickým komerčně dostupným nosičem. Poslední část práce byla směřována k vývoji specifického imunosorbentu pro mikrofluidní záchyt modelového mikroorganismu, Salmonella Typhimurium, v mléčných výrobcích. Pro přípravu nosiče byly vybrány vhodné magnetické částice i protilátky. Po vazbě protilátek byla ve vsádkovém uspořádání ověřena schopnost nosiče selektivně a účinně separovat cílové bakterie z mléka. Následně byla optimalizována technika imunomagnetického záchytu v mikrofluidním čipu ? magneticky stabilizovaném fluidním loži. cze
dc.format 152 s. cze
dc.format.extent 7797738 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject biofunkcionalizace cze
dc.subject biofunctionalization eng
dc.subject imobilizace cze
dc.subject bioafinitní separace cze
dc.subject magnetické částice cze
dc.subject nanovlákna cze
dc.subject mikrofluidika cze
dc.subject immobilization eng
dc.subject bioaffinity separation eng
dc.subject biocatalysis eng
dc.subject magnetic particles eng
dc.subject nanofibers eng
dc.subject microfluidics eng
dc.title Biofunkcionalizace moderních materiálů pro afinitní separace a biokatalýzu cze
dc.title.alternative Biofunctionalization of modern materials for affinity separations and biocatalysis eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Glatz, Zdeněk
dc.contributor.referee Horák, Daniel
dc.contributor.referee Martinová, Lenka
dc.date.accepted 2015-10-23
dc.description.abstract-translated This Ph.D. thesis deals with the biofunctionalization of selected modern materials (nanofibers and magnetic microspheres) for the purposes of bioaffinity separations in microfluidic systems or the promotion of wound healing using a carrier with immobilized proteolytic enzymes. In the first part of the thesis the magnetic microspheres were biofunctionalized with proteolytic enzyme trypsin. Method for trypsin immobilization was optimized, and storage as well as operational stabilities of the prepared bioactive carrier were monitored. Here the enzyme trypsin served as a model biocatalytic ligand whose presence and activity can be easily followed by reaction with a low molecular-weight chromogenic substrate. Enzyme trypsin was also immobilized on the electrospun nanofibers with the aim to prepare a new type of bioactive wound dressing for enhanced proteolytic cleavage of necrotic tissue, i.e. enzymatic wound debridement. The second part of the thesis deals with the surface modification of magnetic microspheres with the inert polymer poly(ethylene glycol) (PEG). Generally PEG increases the biocompatibility of carriers and decreases the nonspecific adsorption of proteins and cells. At the same time, it reduces the carrier´s adhesion on the inner walls of microfluidic chips. Moreover when a PEG derivative with suitable terminal groups is immobilized it can be also utilized as a spacer for subsequent binding of bioactive ligands. Here magnetic microspheres were PEGylated and biofunctionalized with specific anti-EpCAM antibodies. The carrier was applied for microfluidic immunomagnetic separation of EpCAM-positive cell lines (model system for circulating tumour cells). The capture efficiency of cells was compared with the results achieved with the analogous commercial carrier. The last part of this thesis was intended to the development of specific immunosorbent for microfluidic immunocapture of a model microorganism, Salmonella Typhimurium, in dairy products. Both magnetic particles and the anti-Salmonella antibodies were thoroughly selected. After antibodies´ immobilization the selectivity and the efficiency of the carrier were tested in milk. Finally, this technique was adapted to microfluidic chip ? magnetically stabilized fluidized bed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33729
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 29343
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account