Využití moderních analytických metod při studiu enzymové toxicity látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ventura, Karel
dc.contributor.author Roušarová, Erika
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:10:14Z
dc.date.available 2016-04-25T16:10:14Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-10-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64089
dc.description.abstract Acetaminofen patří v současné době mezi nejvíce používaná analgetika a antipyretika. Po předávkování však dochází k řadě patologických reakcí, které mohou vést až k akutnímu selhání jater nebo ledvin. Přesný mechanismus jeho toxicity není dosud zcela znám. Po předávkování je acetaminofen přednostně oxidován cytochromy P450 na vysoce reaktivní meziprodukt, který dále reaguje s intracelulárním glutathionem za vzniku konjugátu APAP-SG. Tento konjugát byl dosud považován za produkt detoxikační. Cílem této práce bylo ověřit možnou toxicitu konjugátu APAP-SG, protože během našich předběžných pokusů jsme zjistili, že tento konjugát může pravděpodobně působit toxicky. Hlavním cílem bylo otestovat jeho případný vliv na aktivitu lidské purifikované a rekombinantní glutathionreduktázy, jakožto velmi důležitého antioxidačního enzymu a také na produkci reaktivních forem kyslíku (ROS) v izolovaných mitochondriích. Konjugát APAP-SG byl syntetizován de novo organickou syntézou a purifikován pomocí preparativní chromatografie. Pro testování enzymové inhibice jsme glutathionreduktázu purifikovali z lidských erytrocytů pomocí bioafinitní chromatografie. Mitochondrie jsme izolovali z potkaních jater a z linie buněk proximálních tubulů. V souladu s naší hypotézou jsme potvrdili, že APAP-SG inhibuje glutathionreduktázu v závislosti na dávce. Tuto inhibici jsme potvrdili u obou testovaných enzymů. APAP-SG působil jako kompetitivní inhibitor s hodnotou inhibiční konstanty 4,8 ? 1,7 mmol/l (pro rekombinantní enzym) a 5,4 ? 0,3 mmol/l (pro purifikovaný enzym). U izolovaných mitochondrií inkubovaných s APAP-SG jsme prokázali zvýšenou produkci ROS jak v, tak bez přítomnosti substrátů pro mitochondriální komplexy I a II. Pro určení přesné lokalizace produkce ROS jsme dále testovali kombinace jednotlivých substrátů a inhibitorů pro jednotlivé komplexy respiračního řetězce. K produkci ROS překvapivě došlo ve všech experimentech a také v případě, kdy byl k mitochondriím přidán samotný konjugát APAP-SG. Tyto výsledky potvrdily naší hypotézu, že produkt acetaminofenu, dosud považovaný za ?detoxikační?, způsobuje řadu toxických dějů, které mohou velmi pravděpodobně přispívat k celkové acetaminofenové toxicitě. cze
dc.format 164 s. cze
dc.format.extent 2391264 bytes
dc.format.mimetype application/octet-stream
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject glutathionreduktáza cze
dc.subject glutathione reductase eng
dc.subject paracetamol cze
dc.subject oxidační stres cze
dc.subject mitochondrie cze
dc.subject ROS cze
dc.subject paracetamol cze
dc.subject oxidační stres cze
dc.subject mitochondrie cze
dc.subject ROS cze
dc.subject oxidative stress eng
dc.subject mitochondria eng
dc.title Využití moderních analytických metod při studiu enzymové toxicity látek cze
dc.title.alternative Estimation of enzyme toxicity using modern analytical methods eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Fryčák, Petr
dc.contributor.referee Večeřa, Rostislav
dc.contributor.referee Vrbacký, Aleš
dc.date.accepted 2015-10-26
dc.description.abstract-translated At present, acetaminophen belongs to the most commonly used analgesics and antipyretics. After overdose, acetaminophen can cause a number of pathological processes that could even lead to liver or kidney failure. However, the entire mechanism of toxicity remains unknown. After overdose, acetaminophen is predominantly oxidized by cytochromes P450 to a highly reactive intermediate that reacts with glutathione generating APAP-SG conjugate. This conjugate has been recognized as a detoxification product. The aim of present PhD thesis was to confirm the possibility of APAP-SG toxicity because, based on our preliminary experiments, we found that this conjugate might possess toxicity. The mail goal was to characterize its possible inhibitory effect on human glutathione reductase (purified and recombinant) that is a very important antioxidant enzyme. We also estimated reactive oxygen species (ROS) production in isolated mitochondria. The APAP-SG conjugate was synthesized using organic synthesis de novo and purified using preparative liquid chromatography. We used bioaffinity chromatography for purification of glutathione reductase from human red blood cells. Consequently, enzyme inhibition was estimated in this enzyme. We isolated mitochondria from rat liver and from proximal tubular cell line. In accordance to our hypothesis, we proved that APAP-SG is able to inhibit glutathione reductase dose dependently. The inhibitory effect was found in both tested enzymes. APAP-SG was found to be a competitive inhibitor with inhibition constant of 4.8 ? 1.7 mmol/l (for recombinant enzyme) and 5.4 ? 0.3 mmol/l (for purified enzyme). We proved that isolated mitochondria incubated with APAP-SG produced significantly higher levels of ROS in/without presence of substrates for mitochondrial complexes I and II. For determination of ROS production localization, we also estimated combinations of substrates and respiratory chain inhibitors. Surprisingly, ROS production was proved in all experiments, i.e. also in presence of APAP-SG alone. These results confirmed our hypothesis that an acetaminophen metabolism product considered as detoxification molecule can cause a number of toxic processes that may contribute to the entire acetaminophen toxicity. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33728
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 29302
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account