Uhlíkaté elektrodové materiály v analýze vitamínů s antioxidačními vlastnostmi

Show simple item record

dc.contributor.author Sýs, Milan
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:10:09Z
dc.date.available 2016-04-25T16:10:09Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-07-08
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64084
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na elektrochemické stanovení klinicky významných antioxidantů (polyfenolů, vitamínu C a vitamínů rozpustných v tucích A a E). Z tohoto důvodu je celá práce rozdělena do tří základních celků. Jednotlivé celky obsahují teoretickou část, výsledky laboratorních pokusů a diskuzi. První část popisuje stanovení celkového obsahu polyfenolických látek a celkovou antioxidační kapacitu u vybraných vzorků potravin pomocí amperometrického biosenzoru. Pozornost je věnována laboratorní přípravě zmíněného čidla, konstrukci elektrického převodníku, výběru biologicky aktivní složky, její imobilizaci na povrch pracovní elektrody a hledání optimálních podmínek pro měření. Využití tohoto elektrochemického biosenzoru je demonstrován na analýzách reálných vzorků. Druhá část je zaměřena na zlepšení citlivosti amperometrického stanovení vitaminu C (kyselina askorbová), na uhlíkových pastových elektrodách modifikovaných uhlíkovými nano-trubičkami nebo mediátory oxidy kovů. Citlivost vitaminu C k vnějším vlivům a jeho přirozená degradace ve vzorku potravin lze právě účinně elektrochemicky monitorovat, což je popsáno v této kapitole. Závěrečná část popisuje možnosti elektrochemického stanovení lipofilních vitamínů v ryze vodných elektrolytech po předchozí extrakci do elektrodového materiálu. Důraz je kladen především na optimalizaci extrakce (výběr vhodné pastové kapaliny, optimální obsah vybraného pojiva, nalezení vhodného organického rozpouštědla mísitelného s vodou, atd.), která bývá v elektrochemické analýze minimálně využívána. cze
dc.format.extent 18634445 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject amperometrie cze
dc.subject kyselina askorbová cze
dc.subject biosenzory cze
dc.subject uhlíková pastová elektroda cze
dc.subject lipofilní vitamíny cze
dc.subject celková antioxidační kapacita cze
dc.subject amperometry eng
dc.subject ascorbic acid eng
dc.subject biosensors eng
dc.subject carbon paste electrode eng
dc.subject lipophilic vitamins eng
dc.subject total antioxidant capacity eng
dc.title Uhlíkaté elektrodové materiály v analýze vitamínů s antioxidačními vlastnostmi cze
dc.title.alternative Carbon electrode materials in the analysis of vitamins with antioxidant properties eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kalcher, Kurt
dc.contributor.referee Kellner, Josef
dc.contributor.referee Zima, Jiří
dc.date.accepted 2015-09-16
dc.description.abstract-translated The dissertation is focused on electrochemical analysis of clinically important antioxidants (polyphenols, vitamin C and fat-soluble vitamins A and E). It is divided into three basic units. The individual sections contain a theoretical part, results of measured experiments and discussion. The first part describes an amperometric biosensor for the determination of total polyphenolic content and antioxidant capacity of selected foods. The attention is paid to the laboratory preparation of biosensor, design of electrical transducer, selection biologically active component, its immobilization on the surface of the working electrode and searching the optimal conditions for measurement. The application of the electrochemical sensor is demonstrated in various analyzes of real samples. The second part focuses on improving the sensitivity in electrochemical determination of vitamin C (ascorbic acid) at carbon paste electrode modified by carbon nanotubes or metal oxide mediators. The research of the sensitivity of vitamin C to external influences and its natural degradation in a food sample can also be electrochemically measured, which is also included in this chapter. The third final part is mainly dedicated to the determination of lipophilic vitamins in aqueous electrolytes after their extraction into electrode material. The emphasis is placed especially on the extraction of vitamins (selection of suitable paste liquid, the optimum paste liquid content, finding a suitable aqueous miscible organic solvent for extraction, etc.) which is in electrochemical analysis minimally practiced. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33717
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 29122
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account