Náboženská (in)tolerance v habsburské monarchii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machálek, Vít
dc.contributor.author Prokšová, Adéla
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:02:15Z
dc.date.available 2016-04-25T16:02:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63898
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá tématem náboženské (in)tolerance v dějinách habsburské středoevropské monarchie od roku 1526 do roku 1918. Jejím základním cílem je analyzovat náboženskou politiku jednotlivých panovníků ve vztahu k vybraným náboženským menšinám a vyhodnotit do jaké míry je možné daného monarchu spojovat s náboženskou tolerancí případně intolerancí. Nedílnou součástí práce je rozbor pojetí tolerance a to především v kontextu náboženském. Je nabídnuto základní rozlišení tolerantních a intolerantních postojů, které je v práci používáno. Stejně tak je věnována pozornost vývoji postojů k toleranci v západních dějinách, zejména novověkých. Nejvíce prostoru je v práci vyčleněno analýze náboženské politiky jednotlivých Habsburků a sledování dobového kontextu, v tomto ohledu je tato práce v českém prostředí průkopnická. Práce ukazuje, že náboženská politika Habsburků byla vždy ovlivněna dobovým kontextem a že spojování habsburské dynastie s náboženskou intolerancí, ke kterému někdy dochází, je velmi zjednodušující. cze
dc.format 98 s.
dc.format.extent 1761803 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject habsburská monarchie cze
dc.subject náboženská tolerance cze
dc.subject náboženská intolerance cze
dc.subject náboženská politika cze
dc.subject náboženské menšiny cze
dc.subject Habsbourg Monarchy eng
dc.subject religious tolerance eng
dc.subject religious intolerance eng
dc.subject religious policy eng
dc.subject religious minorities eng
dc.title Náboženská (in)tolerance v habsburské monarchii cze
dc.title.alternative Religious (in)tolerance in the Habsburg Monarchy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lisý, Štěpán
dc.date.accepted 2016-02-03
dc.description.abstract-translated The work deals with religious (in) tolerance in the history of the Habsburg Central European monarchy from 1526 to 1918. Its primary objective is to analyze the religious policies of the rulers in relation to selected religious minorities and evaluate to what extent it is possible to combine the monarch religious tolerance or intolerance. An integral part of the work is to analyze the concept of tolerance, especially in the context of religion. It offered a basic distinction between tolerant and intolerant attitudes that work is used. Likewise, attention is paid to the development of attitudes towards tolerance in Western history, especially modern times. Most of the space is allocated in the work of analyzing the religious politics of the Habsburgs and observing historical context, in this respect, this work is groundbreaking in the Czech Republic. This work shows that the religious policy of the Habsburgs were always influenced by the contemporary context and that connecting the Habsburg dynasty of religious intolerance, which sometimes occurs, is very simplistic. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33944
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 29427
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account