Kultura polského sarmatismu a její zobrazení ve filmovém zpracování Jerzyho Hoffmana

Show simple item record

dc.contributor.advisor Téra, Michal cze
dc.contributor.author Froschová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:43:03Z
dc.date.available 2015-09-27T10:43:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61645
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na období poloviny 16. až poloviny 18. století v Polsku, resp. Rzeczypospolité, kdy se ve státě rozvíjela barokní kultura. Práce se zpočátku zabývá dobovou politickou a vojenskou situací, která zároveň měla vliv na utváření společenské významné šlechtické vrstvy. Dále je představen rozvoj barokní kultury v polsko-litevském státě, její znaky, rysy, literární tvorba apod. S barokem a šlechtickou vrstvou byla v Polsku spjata idea sarmatismu. Práce popisuje vývoj, vlivy a charakteristické znaky tohoto nejen myšlenkového směru, který měl i svoji materiální a každodenní podobu. Podrobněji se zabývá rozborem typických částí sarmatského oděvu a jeho doplňků. Závěr patří rozboru filmového zpracování Sienkiewiczovy Trilogie polským režisérem Jerzy Hoffmanem. Při rozboru filmu bylo poukázáno na zobrazení typických sarmatských prvků v odívání i chování postav, jak je zobrazili ve svém díle tvůrci filmu. cze
dc.format 104 s. cze
dc.format.extent 1670212 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Poland cze
dc.subject Rzeczpospolita cze
dc.subject baroque cze
dc.subject nobility cze
dc.subject sarmatian cze
dc.subject clothing cze
dc.subject movie cze
dc.subject Polsko cze
dc.subject baroko cze
dc.subject šlechta cze
dc.subject sarmatismus cze
dc.subject kultura odívání cze
dc.subject film cze
dc.title Kultura polského sarmatismu a její zobrazení ve filmovém zpracování Jerzyho Hoffmana cze
dc.title.alternative Culture of Polish Sarmatian and it's presentation in movie adaptation by Jerzy Hoffman eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gańczarczyk, Gabriela Maria cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the period from the middle of 16th century to the middle of 18th century in Poland, possibly Rzeczypospolita, where the baroque culture evolves. This thesis is in the beginning aimed on the political and military situation during that time, which had influence on the forming social significant nobel class. In the other part is introduced the development of the baroque culture in the polish-litevian state, his features, attributes, literary work etc. Baroque and nobel class in Poland is conected with idea of the sarmatian. Work shows the development, influence and typical signs not only way of thinking which had its own material and everyday image. It analyzes in details typical parts of the sarmatian clothing and it's accessory. In the end this thesis deals with movie adaptation of the Sienkiewicz's trilogy from the polish director Jerzy Hoffman. During this analyse there was highlighted how the typical sarmatian parts of clothes looks like, with behavior of characters, how they have been showed by movie creators. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33330 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení práce autorkou. Seznámení komise s posudky. Rozprava nad posudky a následná diskuse. (Souvislosti vzniku Sien Kiewiczovy trilogie v 2. polovině 19. století, co je sarmatismus) cze
dc.identifier.stag 26870 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account