Maloobchodní informační systém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hřídel, Jan cze
dc.contributor.author Eichler, Jiří
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:05Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61609
dc.description.abstract V teoretické části práce je proveden úvod do problematiky grafického uživatelského rozhraní, je zde uveden přehled existujících UI následovaný pohledem do historie GUI. Kromě toho je v práci srovnána technologie Windows Presentation Foundation s technologii Windows Forms. Primárně se však práce věnuje analýze a návrhu informačního systému pro maloobchod. Návrhu aplikace předchází jednoduchá analýza funkčních a nefunkčních požadavků a případů užití. Vývoj aplikace je realizován pomocí objektově orientovaného jazyka C# a technologie Windows Presentation Foundation. Celá aplikace je implementována pomocí návrhového vzoru MVVM. Databázová část je založena na relační databázi MSSQL se kterou je komunikováno pomocí vrstvy ADO.NET, konktrétně je využit Entity Framework. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 21893361 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject C# eng
dc.subject WPF eng
dc.subject MVVM eng
dc.subject Entity Framework eng
dc.subject information system eng
dc.subject GUI eng
dc.subject .NET Framework eng
dc.subject informační systém cze
dc.title Maloobchodní informační systém cze
dc.title.alternative Retail information system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of the thesis is the introduction to the graphical user interface. There is an overview of the existing interface, followed by a look into the history of the graphical user interface. In addition, there is a Windows Presentation Foundation technology compared with the Windows Forms technology. This thesis is primarily focused to the analysis and design of information system for retail. Design of the application is preceded by a simple analysis of the functional and dysfunctional requirements and use cases. Application is implemented by an object oriented language C# and Windows Presentation Foundation technology. The whole application is implemented by the help MVVM design pattern. The database is based on a relational MSSQL which is communicated through layers ADO.NET, specifically by the Entity Framework. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32743 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Student provedl analýzu, vytvořil návrh a implementoval komplexní maloobchodní informační systém pro operační systémy Microsoft Windows. V teoretické části práce se autor věnuje grafickým uživatelským rozhraním softwarových produktů. Praktická část bakalářské práce je připravena k ostrému provozu v maloobchodní prodejně. Veškeré cíle bakalářské práce byly splněny. Logická stavba práce a stylistická úroveň jsou v pořádku. Student uspokojivě odpověděl na dotazy vedoucího práce a členů komise. Práce obsahuje několik gramatických chyb, proto se komise rozhodla ohodnot bakalářskou práci stupněm výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 28159 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account