Základní pravidla financování podniku a výkonový benchmarking

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Dostálová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:24Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61516
dc.description.abstract Diplomová práce bude věnována ověření teoretických znalostí z oblasti financí, při komparaci s praxí vybraných analyzovaných společností. Budou zde aplikována zlatá pravidla financování, poměrové ukazatele a výkonnost bude změřena prostřednictvím výkonového benchmarkingu. První část práce bude věnována teoretickému zpracování daných oblastí. Druhá část bude věnována daným analýzám. Závěrem práce budou nalezeny odpovědi na kladené otázky. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 2770909 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject financial indicators cze
dc.subject gulden rules of fading cze
dc.subject performance benchmarking cze
dc.subject industry average cze
dc.subject finanční ukazatele cze
dc.subject zlatá pravidla financování cze
dc.subject výkonový benchmarking cze
dc.subject oborový průměr cze
dc.title Základní pravidla financování podniku a výkonový benchmarking cze
dc.title.alternative Basic rules of funding a company and performance benchmarking eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated My thesis will be focused on verifying of theoretical knowledge of finance while comparison with practise of chosen analysed companies. There will be applied the golden rules of financing ratio index applied and the efficency will be measured by power benchmarking. The first part of the thesis will be focused on the theoretical processing of the set range. The second part will be focused on the set analysis. In the conclusion there will be found the answers to the asked questions. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32549 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce bylo zhodnocení vybraných firem z hlediska výkonnosti a navržení opatření ke zlepaení situace v podnicích. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce:1. Čím si vysvětlíte značné výkyvy v rentabilitě společnosti Halko?2.  Jaká opatření byste doporučila firmě Konsist, a.s. v oblasti přidané hodnoty na zaměstnance, kde zaznamenává od roku 2011 prudký pokles.3. Autorka v teoretické části popisuje a v praktické části i aplikuje tzv. zlaté bilanční poměrové pravidlo . Z textu práce nevyplývá, jaké byly a jakým způsobem stanovila hodnoty ročních investic za účelem propočtu tempa růstu investic. Stejně tak u dalaích vstupních hodnot, tj. tržeb, není zřejmé, které kategorie výnosů do nich autorka zahrnula. ¨4. Autorka (na str. 52) aplikovala na podnik BAK stavební společnost, a.s. Altmanův model Z score, který byl vytvořen pro akciové společnosti obchodované na akciových trzích. Tržní hodnota vlastního kapitálu, která vstupuje do propočtu, pak musí být v ČR odvozena z BCPP nebo RM systému. Zmíněná společnost ovaem nemá veřejně obchodovatelné akcie, tudíž by bylo vhodnějaí využít jiný Altmanův model, který? cze
dc.identifier.stag 25658 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account