Léto kněžny z Eggenberku. Korespondence Marie Arnoštky z Eggenberku s nejvyšším císařským hofmistrem Ferdinandem z Ditrichštejna.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marek, Pavel cze
dc.contributor.author Zahradníčková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:04Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61483
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl rozšířit dosud známé informace o kně žně Marii Arnoštce z Eggenberk u , zjistit o co se zajímala, jaké vztahy udržovala se svou rodinou a jaké problémy řešila. Základem pro tuto práci je německy psaná korespondence kněžny z Eggenberk u s jejím švagrem Ferdinandem Josefem z Ditrichštejna z let 1684 - 1686 , uložená v Moravském zemském archivu v Brně, v rodinném archivu Ditrichšte jnŧ, karton č. 461 . Tato korespondence nebyla dosud badatelsky prozkoumána. Práce přiblíží rod Eggenberků, zvláště osoby Jana Kristiána a Marii Arnoštky z Eggenberku. Dále bude zmíněn Ferdinand Josef z Ditrichštejna, jako adresát korespondence a budou pod robně analyzována témata vyskytující se ve zkoumaných dopisech. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1974451 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Eggenberkové cze
dc.subject Marie Arnoštka z Eggenberku cze
dc.subject Ferdinand z Ditrichštejna cze
dc.subject šlechta cze
dc.subject korespondence cze
dc.subject 17. století cze
dc.subject Český Krumlov cze
dc.subject Eggenbergs eng
dc.subject Marie Ernestina of Eggenberg eng
dc.subject nobility eng
dc.subject Ferdinand of Dietrichstein eng
dc.subject correspondence eng
dc.subject 17th. Century eng
dc.title Léto kněžny z Eggenberku. Korespondence Marie Arnoštky z Eggenberku s nejvyšším císařským hofmistrem Ferdinandem z Ditrichštejna. cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kubeš, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The submitted Bachelor ́s thesis set goals to enlarge the until now information about princess M arie Erne stine of Eggenberg . It has to f ind out was she interested in, what relations she keep with her family and which problems she deal t with. The foundation of this task is the G e rma ny correspondence of princess of Eggenberg with her brother - in - la w Ferdinand Joseph of Dietrichstei n of years 1684 - 168 6, which is s aved by Moravský zemský archiv v Brně in the family archive of Dietrichstein, card 461. This correspondence was not yet explored by researchers. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33284 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení práce autorkou. seznámení členů komise s posudky. Rozprava nad posudky a diskuse. (Osobní korespondence Eggenberků, literatura k dějinám alechtičen v 17. století, edice ženské korespondence.) cze
dc.identifier.stag 28579 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account