Zoomorfní a antropomorfní plastika v době římské na území České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Jan cze
dc.contributor.author Brodský, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:40Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61461
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo podat ucelený soubor zoomorfních a antropomorfních plastik z doby římské na území České republiky. Hlavní částí bakalářské práce je katalog, který obsahuje popis tvaru a výzdoby plastik, lokalitu, nálezové okolnosti, rozměry, dataci, dostupnou literaturu a místo uložení. V rámci bakalářské práce je popsána podobnost vývoje tvaru a výzdoby plastik s vývojem keramiky. Práce poukazuje na četnost a různorodost plastik, jejich podobnost se zvířaty či lidmi a nálezový kontext artefaktů. Dále se snaží o definici významu těchto plastik podle času a umístění. V práci je také nastíněna historie dějin bádání této problematiky. Součástí práce je i fotografická a kresebná dokumentace, grafy a mapa s legendou. cze
dc.format 97 s. cze
dc.format.extent 6675457 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Roman period cze
dc.subject anthropomorphic figurines cze
dc.subject zoomorphic figurines cze
dc.subject doba římská cze
dc.subject plastika antropomorfní cze
dc.subject plastika zoomorfní cze
dc.title Zoomorfní a antropomorfní plastika v době římské na území České republiky cze
dc.title.alternative Zoomorphic and anthropomorphic figurines in the Roman period in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horník, Pavel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to provide a comprehensive set of zoomorphic and anthropomorphic figurines from the Roman era at the Czech Republic. The main part of the thesis is a catalog that contains a description of the shape and decoration of figurines, location, finding circumstances, size, dating, available literature and storage location. As part of this thesis describes the development of similarity in shape and decoration to the development of ceramic figurines. The work points to the abundance and diversity of figurines, their resemblance to humans or animals and finding artifacts context. Furthermore, they are trying to define the meaning of these figurines by time and location. The paper also outlines the history and the history of exploration of this issue. The work also includes a photographic and picture documentation, graphs and a map with a legend eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33265 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence V úvodu student stručně shrnul téma práce, závěry k nimž dospěl. Následně byly přečteny posudky akolitele a oponenta. Student se posléze vyjádřil ke vzneseným námitkám a opomenutím. Část z nich vysvětlil, část se stala předmětem diskuse. cze
dc.identifier.stag 23581 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account