Komplexné reštaurovanie Melantrichovej Biblie z roku 1557

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír cze
dc.contributor.author Ulbríková, Lucia
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:05Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61446
dc.description.abstract Bakalárska práca sa zaoberá komplexným reštaurovaním Melantrichovej biblie z roku 1557, ktorá pochádza zo zbierok Múzea Vysočiny Pelhřimov. Kniha má viditeľne poškodené knižné dosky aj knižný blok. Objekt obsahuje množstvo rôznych materiálov. Kniha utrpela vplyvom nedostatočnej ochrany mechanické poškodenia a došlo k značným stratám lepenkovej hmoty. Práce obsahuje kompletnú reštaurátorskú dokumentáciu rozšírenú o informácie o tlači, historické fakty a okolnosti spojené so vznikom objektu. Reštaurátorská dokumentácia podrobne popisuje typológiu knihy, stav objektu pred reštaurátorským zásahom a celý proces reštaurovania. Zahŕňa taktiež textové a grafické prílohy vrátane rozsiahlej fotodokumentácie stavu pred, v priebehu a po reštaurátorskom zákroku. cze
dc.format 112 s. cze
dc.format.extent 13544887 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject book eng
dc.subject text block eng
dc.subject print eng
dc.subject 16th century eng
dc.subject Bible eng
dc.subject Czech Bible eng
dc.subject restoration eng
dc.subject Jiří Melantrich cze
dc.title Komplexné reštaurovanie Melantrichovej Biblie z roku 1557 cze
dc.title.alternative Restoration of the Melantrich Bible from 1557 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with complex restoration of the Melantrich Bible of published in 1557, which comes from a collections of the Museum of the Highlands Pelhřimov. The book has visibly damaged book cover and book block. The object contains a number of different materials. The book has suffered due to the lack of protection and mechanical damage has occurred to significant losses cardboard materials. The thesis contains a complete restoration documentation supplemented with information about the print, historical background and circumstances related to its origin. The restoration report describes in detail the typology of the restored book, its condition before and after the treatment and full process of restoration. It is accompanied by text and graphic supplement including extensive photographic documentation of the book condition before, during and after the restoration treatment. eng
dc.description.department Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32926 cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 28974 cze
dc.date.embargo 2015-08-18 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account