Miniaturizovaný elektrochemický detektor pro kapilární monolitické kolony

Show simple item record

dc.contributor.advisor Metelka, Radovan cze
dc.contributor.author Holíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:35:40Z
dc.date.available 2015-09-27T10:35:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61396
dc.description.abstract Prace se zabyva studiem vlivu geometrickeho uspořadani, způsobu zapojeni jednotlivych elektrod a rychlosti průtoku mobilni faze na proudovou odezvu dopaminu měřenou pomoci miniaturizovaneho čtyřelektrodoveho detektoru. Tetrody se špičatym a rovnym hrotem byly zabudovany do kapilar o průměrech 320 mikro m a 530 mikro m. Detekce dopaminu byla provedena biamperometricky ve směsi acetonitril:fosfatovy pufr (1:1) a nasledně v samotnem fosfatovem pufru. Nejvyššich proudů bylo dosaženo při použiti tetrody se špičatym hrotem v kapilarni koloně o průměru 530 mikro m při spojeni elektrod 2+2 a průtoku 5 mikro l/min 0,1 M fosfatoveho pufru. Dale byla vyzkoušena možnost amperometricke detekce katecholaminů ve dvouelektrodovem uspořadani s využitim platinove pracovni a střibrne pseudoreferentni elektrody. K tomuto učelu byly dvě mikroelektrody tetrody modifikovany střibrem elektrodepozici. cze
dc.format 103 s. cze
dc.format.extent 3868067 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Electrochemical detection cze
dc.subject tetrodes cze
dc.subject catecholamine cze
dc.subject dopamine cze
dc.subject electrodeposition cze
dc.subject elektrochemická detekce cze
dc.subject tetrody cze
dc.subject katecholaminy cze
dc.subject dopamin cze
dc.subject elektrodepozice cze
dc.title Miniaturizovaný elektrochemický detektor pro kapilární monolitické kolony cze
dc.title.alternative Miniaturized electrochemical detector for capillary monolithic columns eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mikysek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the study of influence of geometrical arrangement, interconnection of electrodes, and the flow rate of mobile phase on the dopamine current response measured at miniaturized four-electrode detector. Tetrodes with conical or plane tip were embedded into capillaries with diameters of 320 microns and 530 microns. Detection of dopamine was performed in acetonitrile:phosphate buffer (1:1) and phosphate buffer using biamperometry. Highest currents were obtained at tetrode with conical tip placed in530 micro m diameter capillary, interconnection of electrodes 2+2, and flow rate of 5 micro l/min in phosphate buffer. Furthermore, the possibility of amperometric detection of catecholamines using two-electrode arrangement with platinum working and silver pseudoreference electrodes was tested. For this purpose, two microelectrodes of tetrode were modified by the electrodeposition of silver. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33438 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkuaební komise s obsahem své diplomové práce a poté byla seznámena s posudkem vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky od členů zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27853 cze
dc.date.embargo 2035-05-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account