Odstraňování kyanidů z vod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palarčík, Jiří cze
dc.contributor.author Muselíková, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:35:37Z
dc.date.available 2015-09-27T10:35:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61393
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá biologickou degradací kyanidů v modelovém vzorku odpadní vody mikroorganismy Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. Kromě sledování vlivu zvoleného mikroorganismu na rychlost degradace, byl dále sledován vliv počáteční koncentrace kyanidů a teploty. Dalším testovaným faktorem byl vliv použitého organického substrátu na degradaci kyanidů. Bylo prokázáno, že testované mikroorganismy jsou schopny kyanidy z modelového vzorku vody úspěšně odbourávat. cze
dc.format 85 s. cze
dc.format.extent 1957108 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Biodegradation cze
dc.subject wastewater treatment cze
dc.subject cyanide cze
dc.subject escherichia coli cze
dc.subject pseudomonas aeruginosa cze
dc.subject biodegradace cze
dc.subject čištění odpadní vody cze
dc.subject kyanidy cze
dc.title Odstraňování kyanidů z vod cze
dc.title.alternative Removing of cyanides from water eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janovská, Sylva cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is introducing a theme of biodegradation cyanide in a model sample of wastewater by microorganism Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. Apart from monitoring an effect of choosen microorganism on a speed of degradation there was also an effect of an initial concentration of cyanides and temperature monitored. Another tested factor was an efect of used organic substrate on degradation of cyanides. It was prooved that tested microorganisms are able to successfully eliminate those cyanides from sample. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33457 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student(ka), přistoupil(a) k obhajobě diplomové práce, zodpověděl(a) dotazy oponenta a obhájil(a) diplomovou práci. cze
dc.identifier.stag 27613 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account