Vliv image firmy dodavatele na posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jelínková, Martina cze
dc.contributor.author Neumanová, Eva
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:46Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61361
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je vliv image firmy dodavatele na posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. V první části práce je zpracována rešerše odborné literatury, zabývající se problematikou image firmy jako nástroje pro posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. Jsou popsány vztahy se zákazníky, jejich význam pro firmu a následně je v teoretické rovině podrobně rozvedena image firmy jako jeden z nástrojů, který napomáhá k vytvoření vzájemných vztahů mezi dodavatelem a odběratelem na B2B trhu. V závěru teoretické části práce je krátce zmíněno public relations jako nástroj budování pozitivní image firmy. Praktická část práce obsahuje zpracování a analýzu výsledků primárního výzkumu zaměřeného na zjištění vnímané prospěšnosti zákaznicky orientované firemní image pro posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu, a to jak z pohledu dodavatelů, tak odběratelů chemických produktů. Jsou zde prezentovány jednak celkové výsledky zjištěné u dodavatelů i odběratelů, ale je provedeno také srovnání vnímání prospěšnosti jednotlivých atributů firemní image z hlediska odběratelů i dodavatelů a také podle různých charakteristik respondentů. cze
dc.format.extent 1328280 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Relations with customers cze
dc.subject corporate image and corporate identity cze
dc.subject public relations cze
dc.subject B2B market cze
dc.subject research perception of corporate image cze
dc.title Vliv image firmy dodavatele na posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu cze
dc.title.alternative The influence of the company's image suppliers on strengthening customer relationships in the B2B market eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis is the influence of the company's image suppliers on strengthening customer relationships in the B2B market. The first part is processing with professional literature search, dealing with issues of the company's image as a tool for strengthening customer relationships in the B2B market. There are described relationships with customers, their importance for the company and subsequently worked out in detail in the theory of the company's image as one of the tools that helps to create relationships between supplier and customer in the B2B market. At the end of the theoretical part there is mentioned briefly the public relations as a tool to build a positive image of the company. The practical part includes processing and analyzing the results of primary research aimed at finding out of perceived benefit, customer-oriented corporate image to strengthen relationships with customers in the B2B market, both in terms of suppliers and buyers of chemical products. There are presented the overall results found for suppliers and customers, there is also carried out a comparison perceptions of the benefits of each attribute corporate image to their customers and suppliers, and the different characteristics of the respondents as well. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence \par{Mohla byste shrnout, jak{ý}m způsobem byl proveden sběr dat. Proč bylo respondentů pouze 41 a jak{ý}m způsobem byli vybr{á}ni? S jak{ý}m softwarem jste při anal{ý}ze dat pracovala?\par} \par{Studentka ot{á}zky zodpověděla.\par} cze
dc.identifier.stag 27800 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account