Řízení vztahů se zákazníky ve společnosti PRO-BIO s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machač, Otakar cze
dc.contributor.author Jílková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:41Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61354
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky ve společnosti PRO-BIO s.r.o. V první části jsou vymezeny základní pojmy a souvislosti v oblasti řízení vztahů se zákazníky včetně popisu informačních systémů CRM (Customer Relationship Management = řízení vztahů se zákazníky). Zkratka CRM bývá chápána jako strategie podniku zaměřená na budování vztahů se zákazníky a zároveň také jako informační systém zahrnující činnosti pro správu zákaznických dat. Bakalářská práce je tedy zaměřena na obě pojetí možného chápání CRM. Druhá část práce navazuje na teoretickou část a zahrnuje analýzu CRM ve společnosti PRO-BIO s.r.o. z pohledu strategie firmy i využití informačních systémů CRM. Tato analýza odhalila určité problémy a nedostatky, na které by se firma měla zaměřit při svém úsilí zlepšovat vztahy se zákazníky. cze
dc.format 60 s., 3 s. cze
dc.format.extent 2725117 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Customer relationhip management cze
dc.subject information system CRM cze
dc.subject PRO-BIO Ltd cze
dc.title Řízení vztahů se zákazníky ve společnosti PRO-BIO s.r.o. cze
dc.title.alternative Customer Relationship Management in PRO-BIO Ltd. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with customer relationship management in PRO-BIO Ltd. The first part defines the basic concepts and context of customer relationship management systems including a description of CRM. CRM is often seen as a company strategy focused on building customer relationships, and also as an information system including activities for the management of customer data. Bachelor thesis is focused on both theory possible understanding of CRM. The second part follows the theoretical and includes analysis of customer relationship management in PRO-BIO Ltd. from the perspective of corporate strategy and use of CRM systems. This analysis revealed a number of problems and deficiencies that the company should focus on in its efforts to improve relations with customers. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence \par{Jak{é} jsou možnosti podniku, kter{ý} m{á} jedinečn{ý} v{ý}robek, pro pos{í}len{í} pozice na trhu? Jak{é} dodatečn{é} funkčnosti přin{á}{š}{í} v posuzovan{é}m podniku modul Business Intelligence jako nadstavba Money S5? Jak{é} certifik{á}ty z oblasti kvality produktů podnik m{á} a jak{é} v{ý}hodu mu přin{á}{š}{í}?\par} \par{Studentka zodpověděla v{š}echny ot{á}zky.\par} cze
dc.identifier.stag 27763 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account