Imunofenotypizační průkaz buněk krevních malignit

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Zuzana cze
dc.contributor.author Capranicová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:05Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61340
dc.description.abstract Práce se zabývá průkazem buněk krevních malignit pomocí průtokové cytometrie. U všech malignit je velmi důležité onemocnění odhalit včas a správně diagnostikovat. Náhradou klasické mikroskopie kombinované s imunofluorescenčním barvením technikou průtokové cytometrie je dnes diagnostika hematoonkologických onemocnění mnohem rychlejší, přesnější a dokonce laboratorně méně náročná. Průtokovou cytometrií lze snadno změřit počet částic, jejich povrchové struktury a vnitřní uspořádání. Pomocí fluorescenčně značených monoklonálních protilátek lze detekovat antigeny na povrchu i uvnitř buněk. Práce uvádí přehled povrchových znaků (CD), které jsou specifické pro určité buněčné linie. V práci je kladen důraz na povrchové znaky spjaté s určitými vývojovými fázemi buněk i na znaky nádorové specifické. Metoda průtokové cytometrie má široké využití ve vědeckém výzkumu i v klinické praxi. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1670571 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject flow cytometry cze
dc.subject immunophenotyping cze
dc.subject blood malignancies cze
dc.subject CD markers cze
dc.subject průtoková cytometrie cze
dc.subject imunofenotypizace cze
dc.subject krevní malignity cze
dc.subject CD markery cze
dc.title Imunofenotypizační průkaz buněk krevních malignit cze
dc.title.alternative Immunophenotyping of blood cell malignancies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with evidence of blood cell malignancies by flow cytometry. For all malignancies it is very important to detect the disease early and to diagnose it properly. Substituting classical microscopy for immunofluorescent staining technique of flow cytometry is now the main reason why the haematological malignancies are diagnosed much faster, more accurate and even less demanding laboratory. Flow cytometry can easily measure the number of particles, their surface structure and inner structure. Use of fluorescently labeled monoclonal antibodies can be detected antigens on the surface and inside the cells. The thesis gives an overview of surface features (CD), which are specific for a particular cell lineage. This work is placed on the surface markers associated with certain developmental stages of cells on tumor-specific characters. The method of flow cytometry is widely used in scientific research and in clinical practice. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32418 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpovědela vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27804 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account