Zlepšování údržby výrobního zařízení v podniku potravinářského průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Branská, Lenka cze
dc.contributor.author Hradecká, Aneta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:56Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61236
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá údržbou ve společnosti Kávoviny a. s. Pardubice. Práce se v teoretické části věnuje základnímu pojmu údržba a managementu údržby. Dále se zabývá informačními systémy pro podporu údržby, a to jejich volbě a implementaci, přínosům a nedostatkům. Praktická část se věnuje výsledkům výzkumu zaměřeného na analýzu údržby ve společnosti Kávoviny a. s. Pardubice a možnostmi jejího zlepšování. V této části je popsáno vybrané výrobní zařízení, používaný systém údržby, organizace údržby a analýza oprav po poruše. V závěru práce jsou navrhnuty možnosti pro zlepšení údržby ve společnosti. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 2753713 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject maintenance cze
dc.subject maintenance management cze
dc.subject e-maintenance cze
dc.subject information systems cze
dc.subject údržba cze
dc.subject management údržby cze
dc.subject e-údržba cze
dc.subject informační systémy cze
dc.title Zlepšování údržby výrobního zařízení v podniku potravinářského průmyslu cze
dc.title.alternative Improving maintenance of production equipment in the food industry eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Žďárský, Petr cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with maintenance at Kávoviny a. s. Pardubice. Working in the theoretical part deals with the basic koncept maintenance and maintenance management. Furthermore, with information systems, maintenance support, and it is thein choice and implementation, benefits and shortcomings. The practical part is devoted to the results of research aimed at analyzing the maintenance company Kávoviny a. s. Pardubice and possibilities of its improvement. This section describes selected manufacturing equipment used systém maintenance, the maintenance organization and analysis of repairs after a fault. In conclusion, there are options designed to improve maintenane in company. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33600 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jakým způsobem v daném podniku probíhal výzkum? Jak dlouho trvaly osobní rozhovory? Byla by poptávka po daných výrobcích, pokud by podnik zvýail a zlepail výrobní kapacitu? Jaké informace z využívaného informačního systému daný podnik sleduje z hlediska výrobního procesu?Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 27657 cze
dc.date.embargo 2035-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account