Stanovení aktivity laktátdehydrogenasy jako markeru cytotoxicity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš cze
dc.contributor.author Zbořilová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:58Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61207
dc.description.abstract Laktátdehydrogenáza (LDH) je důležitý cytoplasmatický enzym, který zodpovídá za reverzibilní přeměnu pyruvátu na laktát. LDH je přítomna prakticky ve všech buňkách těla a do krevního oběhu se může uvolňovat již při malém tkáňovém poškození. Strukturně je molekula LDH tvořena dvěma podjednotkami. Vzájemnou kombinací těchto podjednotek vzniká 5 izoenzymů laktátdehydrogenázy. Nejčastější metodou stanovení LDH je spektrofotometrické stanovení, kdy měříme pokles absorbance LDH při 340 nm. Tento pokles je způsobený oxidací NADH a je přímo úměrný aktivitě laktátdehydrogenázy ve vzorku. Naším cílem bylo zavést stanovení LDH pomocí komerční sady a vedle toho optimalizovat vlastní postup pro stanovení aktivity tohoto enzymu. Při optimalizaci jsme testovali vliv přítomnosti draselno-fosfátového, sodno-fosfátového pufru a TRIS pufru na aktivitu LDH detekovanou ve vzorcích. Ke stanovování aktivity LDH v biologickém materiálu jsme využili homogenát potkaních jater, kde jsme porovnávali naměřené hodnoty námi optimalizovanou metodou s výsledky získanými pomocí komerční sady. Dále jsme se v této diplomové práci věnovali vlivu teploty na aktivitu LDH při skladování vzorku na ledu, při pokojové teplotě a v mrazáku. V poslední části práce jsme sledovali změnu aktivity LDH v médiu u ledinných HK-2 buněk po jejich inkubaci s acetaminofenem. Na základě získaných poznatků shrnujeme, že jsme zavedli novou metodu stanovení aktivity LDH, která je například vhodná pro charakterizaci poškození buněk a je srovnatelná s komerčně dodávanou sadou. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 2331015 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject lactate dehydrogenase cze
dc.subject enzymes cze
dc.subject cytotoxicity cze
dc.subject laktátdehydrogenáza cze
dc.subject enzymy cze
dc.subject cytotoxicita cze
dc.title Stanovení aktivity laktátdehydrogenasy jako markeru cytotoxicity cze
dc.title.alternative Determination of lactate dehydrogenase as a marker of cytotoxicity eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Lactate dehydrogenase (LDH) is an important cytoplasmic enzyme that is responsible for the reversible conversion of pyruvate to lactate. LDH is present in the cytoplasm of all human tissues and can be released into the body even after slight tissue damage. The molecule of LDH is composed of two subunits. Mutual combinations of these subunits form 5 isoenzymes of lactate dehydrogenase. Spectrophotometry is the most common technique for determination of LDH, in which the decrease in absorbance at the wavelength of 340 nm is measured. This decrease is caused by an oxidation of NADH and is in direct proportion to activity of LDH in the sample. Our goal was to introduce a determination of LDH using a commercial kit and also optimize the process of determination of LDH activity. During the optimization, we tested the influence of the presence of potassium phosphate, sodium phosphate and TRIS buffers on the activity of LDH detected in a sample. We also used rat liver homogenates to determine the activity of LDH. Consequently the values obtained from the optimized method were compared to those from the commercial kit. Furthermore, we focused on influence of temperature on the LDH activity when keeping the specimen on ice, at room temperature and in the freezer. Finally, we observed the changes in enzyme activity of LDH in cultivation medium of acetaminophen treated kidney HK-2 cells. Based on our knowledge we established a method for determination of LDH activity that can be used in characterization of cellular injury and that is comparable with the commercial assay. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32385 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků diplomové práce.Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 23812 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account