Vytvrzování radikálově polymerujících formulací UV-LED technologií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašúrek, Bohumil cze
dc.contributor.author Michal, Petr
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:35Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61201
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou vytvrzování barev/laků pomocí diod, které emitují záření v ultrafialové oblasti spektra (UV LED). V teoretické části je nejprve ve stručnosti nastíněn princip UV LED a dále je zde popsáno složení UV zářením tvrditelných systémů. Následující kapitola podrobně popisuje hlavní problémy spojené s nutnou reformulací stávajících fotoiniciačních systémů. Další text je věnován studiu fotoiniciačních systémů, které jsou určeny právě pro UV LED aplikace. V experimentální části je sledován stupeň konverze (pomocí infračervené spektrometrie) pojiv pentaerythritol triakrylátu a tripropylen glykol diakrylátu s fotoiniciátorem IRGACURE? 819. Jako další látky, které by měly zvýšit stupeň dosažené konverze byly použity isopropylthioxanthon a triethanolamin. Mimo UV LED byla jako zdroj záření použita také středotlaká rtuťová výbojka, z důvodu porovnávání UV LED s nejčastěji používaným konvenčním zdrojem UV záření. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 1625824 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject UV LED cze
dc.subject radical polymerization cze
dc.subject UV curing cze
dc.subject radikálová polymerace cze
dc.subject vytvrzování cze
dc.title Vytvrzování radikálově polymerujících formulací UV-LED technologií cze
dc.title.alternative Curing of free radical polymerizable formulations by UV-LED technology eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Knobloch, Josef cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on problems of inks and varnishes curing which is achieved by diods emiting ultraviolet light (UV LEDs). In a theoretical part of the thesis there is briefly explained a principle of UV LEDs and the UV curing systems are described there as well. The replacement of conventional UV sources by UV LEDs is next chapter of my thesis which describes main problems connected with necessary reformulation of temporary fotoinicialisa-tion systems. Next chapters are a studie on fotoiniciative systems which are used for UV LED applications. In the experimental part a level of conversion (by infrared spectroscopy) of binders pentaerythritol triacrylate and tripropylene glycol diacrylate with a photoinitiator IRGACURE? 819 is observed. Substances used to increase a level of conversion were isopropylthioxanthone and triethanolamine. As a source of UV radiation are used not just UV LEDs but also medium pressure mercury arc lamp to make a comparison between UV LED and the mostly used conventional UV radiation source. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32198 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.: Porovnejte konvenční UV zdroje a UV - LED technologie v oblasti vzniku ozónu, energetické náročnosti a provozních teplot. Zkoušel jste vyšší výkon UV-LED zdroje a jeho vliv na dosaženou konverzi? Jakým způsobem jste určoval stupeň konverze? doc. Ing. Michal Veselý, CSc.: Jak můžete porovnat použité zdroje? V jakém rozsahu vlnových délek jste měřil intenzitu spektra? prof. Ing. Michal Čeppan, CSc.: Jakého typu je použitý iniciátor? Co je jednotkou tepla? cze
dc.identifier.stag 27190 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account