Specifika podnikání v oblasti zahraničního obchodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Josef
dc.contributor.author Libánský, Filip
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:48Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61167
dc.description.abstract Zahraniční obchod je významnou a celospolečensky sledovanou součástí ekonomiky České republiky. Řeší individuální potřeby osob, zájmy českých podnikatelských subjektů a zájmy a potřeby státu jako celku, a to jak po stránce politické, tak po stránce ekonomické. Orientace a charakter jednotlivých hospodářských vztahů a zájmů jednotlivce a státu v oblasti zahraničního obchodu jsou vytvářeny především s ohledem na specifika naší společnosti, které jsou tvořeny především malým vnitřním trhem, nedostatečným vybavením přírodními a kapitálovými zdroji a vysokým stupněm specializace průmyslu. Ke správnému pochopení specifik zahraničního obchodu České republiky je nutné se zaměřit na teritoriální restrukturalizaci českého zahraničního obchodu, politické zájmy, orientaci a závislost České republiky na ostatních zemích. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 474731 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject foreign trade
dc.subject duty
dc.subject import
dc.subject export
dc.subject customs debt
dc.subject trade balance
dc.subject economic results (income)
dc.subject zahraniční obchod
dc.subject clo
dc.subject import
dc.subject export
dc.subject celní dluh
dc.subject obchodní bilance
dc.subject hospodářský výsledek
dc.title Specifika podnikání v oblasti zahraničního obchodu cze
dc.title.alternative Specifics of business in foreign trade eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated Foreign trade is an important and observed part of the Czech economy. It solves individual personal needs, interests of Czech businesses and interests and needs of the State from both political and economic points of view. The orientation and character of the particular economic relations and interests of individuals and the State in the area of foreign trade are formed according to the specific features of our society which include limited domestic market, insufficient natural and capital resources and high degree of industry specification. To understand well the specifics of the foreign trade of the Czech Republic, it is necessary to focus on a territorial restructuring of the Czech foreign trade, political interests, orientation and reliance on other countries. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33053 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Student seznámil komisi se závěry práce a odpověděl na otázky položené vedoucím práce:1. Ovlivnila intervence CNB export ve Vámi zkoumané společnosti? 2. Na jaké zahraniční trhy byste doporučil podnikům v současné chvíli vyvážet a zdůvodněte proč? cze
dc.identifier.stag 25407 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account