Teorie portfólia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marek, Jaroslav cze
dc.contributor.author Dlouhá, Lenka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:38Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61141
dc.description.abstract V předložené práci je obsažen výklad teorie portfolia. Součástí textu je uvedení základních vlastností aktiv, které jsou potřebné k výběru portfolia. Těmito vlastnostmi jsou výnos a riziko. V textu jsou uvedeny dvě metody výpočtu hodnot těchto vlastností. První z nich vychází z předchozích hodnot akcií, proto bývá označována jako historická metoda. Druhá metoda vychází z odhadu, co se stane v budoucnosti. Předpokládá se, že dostaneme odhady budoucích cen akcii od expertů, proto se jí říká expertní. Specializujeme se na výběr vhodného portfolia složeného z akcií při zadání konkrétních podmínek. Ke zvolení vhodného neboli optimálního portfolia musíme znát nejen akcie, ze kterých se bude portfolio skládat, ale i postoj investorů k riziku. Je zde ukázáno jakým způsobem lze spočítat celkový výnos a riziko portfolia. Jelikož součástí diplomové práce je vytvořeni aplikace počítající optimální portfolio, je na závěr tato aplikace popsána. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 1208107 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject modern portfolio theory eng
dc.subject optimal portfolio eng
dc.subject profit and risk eng
dc.subject historic method eng
dc.subject expert method eng
dc.subject moderní teorie portfolia cze
dc.subject optimální portfolio cze
dc.subject výnos a riziko cze
dc.subject historická metoda cze
dc.subject expertní metoda cze
dc.title Teorie portfólia cze
dc.title.alternative Portfolio theory eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pozdílková, Alena cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In my dissertation one can find the portfolio theory. The text focuses on basic characteristics of assets which are necessary for the selection. The characteristics are profit and risk. My work contains two methods of calculation of these values. The first proceeds from previous stock values, and thus it is called historical method. The second one proceeds from estimate of what will happen in future. It is expected that we would receive estimates of future stock quotations from experts, this is why it is called expert method. We specialize in the selection of a suitable portfolio consisting of stocks after setting specific conditions. To select a suitable or optimal portfolio we have to know not only stocks, to be comprised in the portfolio, but also the investors' attitude to risk. The work shows how to calculate overall profit and portfolio risk. As my dissertation contains an application calculating an optimal portfolio, it is described at the end of my work. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33196 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Diplomová práce se zabývá nesnadným matematickým problémem sestavení portfolia. Tento problém vede k optimalizaci vhodného kritéria, které maximalizuje výnos při současné minimalizaci rizika poklesu ceny akcií v portfoliu. Aplikace je realizována v programu C# s podporou frameworku .NET ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010. Dle vedoucího řeší předložená práce a vytvořený program celé zadání. Dle oponentky práce je typografická úprava na velmi dobré úrovni. Celá práce je napsána v TeXu, což je velmi náročné, obzvláště pro použití velmi složitých vzorců a grafů. cze
dc.identifier.stag 26511 cze
dc.date.embargo 2015-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account