Příprava biodegradovatelných polyesterů a polykarbonátů pomocí biologicky akceptovatelných iniciátorů na bázi komplexů hořčíku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Aleš cze
dc.contributor.author Bílek, Michal
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:44Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61119
dc.description.abstract Byla provedena literární rešerše na téma organohořečnaté sloučeniny používané při přípravě biodegradovatelných polymerů. Následně byla oblast organoheřečnatých sloučenin vymezena pouze na amidináty hořečnaté. Další fází výzkumu byla samotná příprava nových amidinátů hořečnatých adicí di-n-butyl magnesia a methylmagnesium halogenidu (jodid, chlorid) na vybrané karbodiimidy. Byly připraveny N,N´-disubstituované (isopropyl, cyklohexyl, p-tolyl a 2,6-(diisopropyl)-fenyl)-, n-butyl- a methylamidináty hořečnaté. Struktura všech připravených sloučenin byla studována pomocí multinukleární (1H a 13C) NMR spektroskopie v roztoku a u vybraných sloučenin i pomocí 13C CP/MAS NMR spektroskopie v pevné fázi. Struktura některých sloučenin byla potvrzena také rentgenostrukturní analýzou získaného monokrystalického materiálu. Dvě modelové sloučeniny byly použity jako iniciátory polymeračních testů při ring-opening polymeracích laktidů, -kaprolaktónu, -kaprolaktamu a trimethylen karbonátu. Byly připraveny makromolekulární látky s molekulovou hmotností v řádech desetitisíců gramů na mol s disperzitou mezi 1,5 - 2. Molekulové hmotnosti připravených makromolekulárních látek byly stanovovány metodou SEC MALLS a v případě polyamidu 6 viskozimetricky. cze
dc.format 66 s.
dc.format.extent 1775638 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce je přístupná bez omezení cze
dc.subject magnesium eng
dc.subject amidinate eng
dc.subject biopolymer eng
dc.subject ring-opening polymerization eng
dc.subject biodegradability eng
dc.subject hořčík cze
dc.subject amidinát cze
dc.subject biopolymer cze
dc.subject ring-opening polymerace cze
dc.subject biodegradovatelnost cze
dc.title Příprava biodegradovatelných polyesterů a polykarbonátů pomocí biologicky akceptovatelných iniciátorů na bázi komplexů hořčíku cze
dc.title.alternative Preparation of biodegradable polyesters and polycarbonates using biologically acceptable initiators based on magnesium complexes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The literature search on use of organomagnesium compounds as catalyst of polymerization was carried out. Consequently, the wide area of organomagnesium compounds was simplified the to magnesium amidinates. New types of magnesium amidinates have been prepared by addition of di-n-butylmagnesium and methylmagnesium halogenide (iodide and chloride) to selected carbodiimides. N,N´-disubstitued (isopropyl, cyclohexyl, p-tolyl and 2,6-(diisopropyl)fenyl-, n-butyl- and methylmagnesium amidinates were prepared. Structure all of new compounds was studied by multinuclear (1H and 13C) NMR spectroscopy in solution and with help of 13C CP/MAS NMR spectroscopy in the solid phase. Some of the structures were confirmed by X-ray crystallographic techniques. Two of the compounds prepared were used for initiation of polymerization of lactides, -caprolactone, -caprolactame and trimethylen carbonate. Prepared macromolecular substances reveal sufficiently high average molecular weights and low polydispersity indexes. Appropriate molecular weights were determined by SEC MALLS and for polyamide 6 by viscosimetric technique. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a kompozity cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37441 cze
dc.thesis.degree-program Anorganické a polymerní materiály cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 26595 cze
dc.date.embargo 2035-07-08 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account